Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการอุปการะเด็กคืออะไร?

‘โครงการอุปการะเด็ก’ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ผ่านการสนับสนุนของ ‘ผู้อุปการะ’ ด้วยการบริจาคเงินอย่างต่อเนื่องเพียงวันละ 20 บาท หรือเดือนละ 600 บาท ต่อการอุปการะเด็ก 1 คน ซึ่งผู้อุปการะสามารถอุปการะเด็กได้ไม่จำกัด แต่ ‘เด็กในความอุปการะ’ จะมีผู้อุปการะเพียง 1 ท่านเท่านั้น

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการบูรณาการความร่วมมือ และวางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ภายใต้ชื่อ ‘โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน’ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุข และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ของเด็กๆ

1. มีเด็กในครอบครัวยากไร้จำนวนมากกำลังใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เสี่ยงกับการไม่ได้เรียนต่อ มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เด็กหลายคนต้องทำงานหนักก่อนวัยอันควรเพื่อช่วยหาเลี้ยงครอบครัว
2. มูลนิธิฯ จัดตั้งสำนักงานในพื้นที่ สำรวจปัญหาของชุมชนวางแผนร่วมกับคนในชุมชนจัดทำแผนโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
3. มูลนิธิฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านสุขภาพและทำประวัติเด็กเพื่อติดตามผลการเจริญเติบโต พร้อมคัดเลือกเด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเป็นครอบครัวที่ยากจนที่สุดในชุมชน
4. มูลนิธิฯ จัดหาผู้อุปการะให้เด็กๆ เพื่อนำเงินบริจาคที่ผู้อุปการะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเดือนละ 600 บาท ผ่าน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนนั้นๆ เด็กๆ ได้รับอุปกรณ์การเรียน การฝึกอบรมทักษะอาชีพ และได้เรียนอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น

5. มูลนิธิฯ จัดอบรมอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ สร้างแหล่งอาหารและส่งเสริมอาชีพให้ครอบครัวไปพร้อมกัน
6. เด็กๆ มีความหวังจะได้เรียนอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวสามารถเลี้ยงดูลูกๆ ให้มีความสุข มีเงินเก็บเพื่ออนาคต กลุ่มอาชีพรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรของชุมชน อาทิ สหกรณ์รวมใจ ดูแลซึ่งกันและกันร่วมมือกันแก้ปัญหาในชุมชนด้วยตนเอง
7. มูลนิธิฯ ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเมื่อชุมชนผ่านการประเมินผลว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ จัดทำรายงานส่งให้ผู้อุปการะ และถอนตัวออกจากโครงการเพื่อไปดำเนินงานพัฒนาในชุมชนยากไร้อื่นต่อไป

ด้วยน้ำใจจากผู้อุปการะของเด็กๆ ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและเต็มไปด้วยความหวัง ขณะที่ครอบครัวมีรายได้จากอาชีพเสริม สามารถเลี้ยงดูลูกให้มีการศึกษาและมีสุขภาพดี เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความสุขของครอบครัวกลับคืนมาอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากน้ำใจจากผู้อุปการะเช่นท่าน

อ่านเรื่องของน้องเย็น
ยินดีร่วมบริจาคเพื่อโครงการต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบตอบรับการบริจาค

©2015 World Vision Foundation of Thailand. All rights reserved.