โครงการอาคารเรียนหลังใหม่...สู่หัวใจเด็กชาวดอย
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

‘รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิต...คือการศึกษา’ ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 28. กล่าวว่า “เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา” ซึ่งจะต้องเหมาะสมตามวัย แต่รากฐานของเด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังสั่นคลอน และบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในอนาคต เนื่องจากจำนวนอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กๆ

โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ท่ามกลางความขาดแคลน ติดชายแดนพม่าฝั่งตะวันตก ห่างจากอำเภอปางมะผ้า 27 กิโลเมตร แม้ถนนบางช่วงยังเป็นดินลูกรังทำให้การเดินทางยากลำบาก แต่ก็ไม่ทำให้เด็กๆ ที่ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนรู้สึกย่อท้อแต่อย่างใด พวกเขายังคงสนุกกับการไปเรียนหนังสือและใช้เวลาทำกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันทุกวัน

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงจัดโครงการ 'อาคารเรียนหลังใหม่...สู่หัวใจเด็กชาวดอย' เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้สามารถรองรับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยหวังว่า อาคารเรียนหลังใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ และชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถใช้ส่วนต่างๆ ของอาคารเรียนให้เกิดประโยชน์ทั้งกับเด็กและชุมชน เช่น ใช้บริเวณใต้อาคารเรียนเป็นสถานที่ประชุม อบรมสัมมนาของชุมชน หรือเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กๆ ได้อีกด้วย

คุณสามารถเสริมสร้างรากฐานของเด็กๆ เหล่านี้ให้แข็งแรง และเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติได้ เพียงแบ่งปันน้ำใจด้วยการบริจาคตามกำลัง หรือส่งผ่านเรื่องราวนี้ไปยังคนที่คุณรู้จัก เพื่อการเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2381 8863 ถึง 5 เบอร์ต่อ 141-144 (contact canter)