มาสัมผัสประสบการณ์ความซาบซึ้งใจของครอบครัวที่อยู่ในโครงการอุปการะของศุภนิมิตฯ
ที่มีต่อผู้อุปการะตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

“แม่ต้องตื่นมากลางดึกทุกคืน เพื่อดูว่าลูกๆ ยังหายใจอยู่หรือไม่” คุณแม่ของสองสาว เมย์ และมีน จากอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าให้ฟัง

“เมื่อก่อนเราอยู่ด้วยความลำบาก บ้านเราเป็นแค่กระท่อมเล็กๆ มุงด้วยใบจาก ไม่ยกพื้น บริเวณบ้านติดกับทุ่งหญ้า งูชุมมากโดยเฉพาะงูเห่า แม่กลัวลูกจะถูกงูกัด ต้องตื่นขึ้นมาดูบ่อยๆ จนเมื่อมูลนิธิฯ เข้ามาช่วยเราสร้างบ้านใหม่ ทำให้เราหมดกังวล นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนด้านอาชีพ ให้อุปกรณ์ปลูกผัก และเครื่องตัดหญ้า แม่พูดได้เลยว่าถ้าไม่มีศุภนิมิตฯ และท่านผู้อุปการะ เราคงไม่มีวันนี้ ขอบคุณมากๆ คะ”

นางสุภาวดี กองทอง (42 ปี) แม่ของน.ส.กรกนก เพ็งเพชร (เมย์) และน.ส.รัตนาภรณ์ เพ็งเพชร (มีน) แบ่งปันความซาบซึ้งใจที่ได้รับจากมูลนิธิฯ และผู้อุปการะ

ชมเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ของเด็กๆ ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพราะคำว่า ‘ขอบคุณ’ ที่ไม่อาจหาตัวอักษรใดๆ มาเทียบได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2381 8863 ถึง 5

ข้อมูลโปรแกรมพัฒนาชุมชนแบบเป็นพื้นที่ยั่งยืน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
มูลนิธิฯ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคมปี พ.ศ.2541 ในอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานใน 6 ตำบล คือ 1. ตำบลท้องลำเจียก 2. ตำบลท่าขนาน 3. ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 4. ตำบลการะเกด 5. ตำบลเขาพระบาท และ 6. ตำบลบ้านเนิน

โครงการพัฒนาหลักๆ ประกอบด้วย 3 โครงการคือ
1. โครงการการจัดการอุปการะเด็ก
2. โครงการพัฒนาองค์การชุมชน
3. โครงการพัฒนาการศึกษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดำเนินงาน: ปี พ.ศ.2541 ถึงปี พ.ศ. 2558
เด็กที่ได้รับการอุปการะแล้วขณะนี้ 1,299 คน
• เด็กชาย 540 คน
• เด็กหญิง 729 คน

ความสำเร็จของโครงการ
1. โครงการอุปการะเด็ก เด็กส่วนใหญ่ได้รับการอุปการะตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน เด็กเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโอกาสทางการศึกษาจนถึงในระดับสูง ได้รับโอกาสรับทุนผ่านโครงการส่งน้อง
2. ด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ผ่านกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ่ จำกัด ที่มีผลการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 20% ของผลกำไร กลุ่มทำนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น
3. ด้านการพัฒนาการศึกษา เด็กๆ มีความพร้อมทางการศึกษา และไปโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมทักษะ และความรับผิดชอบ โดยบูรณาการโครงการพัฒนาเข้ากับโครงการพัฒนการศึกษา ผ่านกิจกรรมการออมทรัพย์เพื่อการศึกษาเพื่อนำเงินจากการออมของเด็กฝากกับสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ่ จำกัด ทำให้เด็กมีเงินออมทรัพย์เพื่อการศึกษาหรือในเวลาที่จำเป็นได้ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และทำให้เด็กมีความพร้อมต่อการศึกษาในอนาคต และเป็นการช่วยระดมทุนให้กับสหกรณ์ได้นำไปหมุนเวียนในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์