หน้าหลัก

9 มกราคม 2561

แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในโรงเรียน...เพื่อความยั่งยืนสู่ชนบท (Read in English)


นอกจากจะเป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ สร้างเสริมทักษะชีวิตแก่เด็กๆ แล้ว โรงเรียนยังเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนที่อยู่โดยรอบด้วย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจาก อีซี่บาย ภายใต้ โครงการอีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ยูเมะพลัส...เกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนสู่ชนบท” ที่โรงเรียนบ้านคูตัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ กาบเชิง จ.สุรินทร์ จัดทำ แปลงเกษตรผสมผสาน 1 ไร่เปลี่ยนชีวิต ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาแห่งนี้ ทั้งเพื่อให้เด็กๆ ได้มีแปลงเกษตรอาหารกลางวัน เป็นอาหารปลอดภัยจากการเพาะปลูกของพวกเขาเอง ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพื่อต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริงในครอบครัวของเขา หรือต่อไปในอนาคต และที่สำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานที่ชุมชนจะสามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ต่อไป


แปลงเกษตรผสมผสาน 1 ไร่เปลี่ยนชีวิตที่โรงเรียนบ้านคูตัน เน้น หลักการปลูกพืช 3 ระยะ ได้แก่ พืชระยะสั้น จำพวกพืชผักสวนครัวต่างๆ ที่เติบโตและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน พืชผักสวนครัวเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน พืชระยะกลาง เช่น กล้วย มะนาว มะละกอ ซึ่งเป็นพืชอาหารที่เติบโตและให้ผลผลิตได้ตั้งแต่ประมาณ 4 -6 เดือนเป็นต้นไป และ พืชระยะยาว คือ ไม้ผลยืนต้นต่างๆ เช่น มะพร้าว มะม่วง กว่าจะเติบโตและให้ผลผลิตต้องใช้เวลาเพาะปลูกนานตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไป แต่ก็จะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่เพียงแค่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเท่านั้น เมื่อเร็วๆ นี้ อีซี่บาย ยังได้จัดคาราวานอาสาสมัคร นำทีมโดย มร.ฮิโตชิ โยโกฮาม่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เดินทางไกลมาส่งมอบโครงการฯ และร่วมทำกิจกรรมปลูกพืชต่างๆ ในแปลงเกษตรผสมผสานที่ได้จัดทำขึ้นร่วมกับน้องๆ นักเรียน อีกทั้งยังเติมความรู้ที่จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการทำปุ่ยชีวภาพ และปุ๋ยหมัก เพื่อประโยชน์ในการบำรุงดิน บำรุงพืช ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก ฝึกและสอนเด็กนักเรียนในการตอนกิ่งพันธุ์มะนาว รวมถึงการนำเอาผลผลิตจากแปลงเกษตร เช่น กล้วย มะพร้าว มาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ และมะพร้าวแก้ว เพื่อประโยชน์ในการสร้างรายได้เสริม หรือนำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป พร้อมทั้งการทำอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงแก่เด็กๆ นักเรียนอีกด้วย ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ทั้งนี้ อีซี่บายและยูเมะพลัส ได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ยากไร้มาเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว เพื่อส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจรของชุมชนและเด็กนักเรียน เสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป