หน้าหลัก

13 ธันวาคม 2561

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านอูล่อง (Read in English)


รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราว) บ้านขนุนคลี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme] เป็นจำนวนเงิน 2,637,800 บาท ซึ่งการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือครั้งนี้ ได้จัดให้มีขึ้นระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561


โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราว) บ้านขนุนคลี่ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านอูล่อง ซึ่งอยู่ห่างไปไกลกว่า 30 กิโลเมตร บนเส้นทางขึ้นเขาคดเคี้ยวเข้าไปในป่าลึก ถนนส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง ทำให้การเดินทางยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเด็กนักเรียน 131 คน มีห้องเรียนเพียง 6 ห้อง ต้องอาศัยเรียนรวมกันหลายๆ ชั้นในห้องเดียวกัน เนื่องจากอาคารเรียนมีไม่เพียงพอ ซึ่งไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่โดยได้รับการสนับสนุน ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 2,500 วัตต์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เหมาะสม และป็นแหล่งเรียนรู้ขยายโอกาส ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ