- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 กุมภาพันธ์ 2552

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ เสด็จทอดพระเนตรงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิศุภนิมิตฯ อ.ลำทับ (read in english)เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ บ้านป่าใหม่ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ในการนี้นายชูศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และนายชาติชาย บรรจงสุทธิ์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อ.ลำทับ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับประทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวร่วมกับผู้สนับสนุนโครงการคนอื่นๆ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย

ต่อมา เสด็จประทับรถยนต์ที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านป่าใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ การเลี้ยงสุกร ผลผลิตผักปลอดสารพิษ

จากนั้นได้เสด็จเยี่ยมครอบครัวนางขวัญใจ รักษาศรี ราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านหลังใหม่จากมูลนิธิฯ และมีลูกอยู่ในความอุปการะด้านการศึกษาจากมูลนิธิฯ สร้างความปลาบปลื้มเป็นที่สุดให้กับครอบครัวรักษาศรี