หน้าหลัก

13 ธันวาคม 2561

ละอ่อน (เด็ก) น้อยเมืองปาน เติบโตสมวัย (Read in English)


ก๊อฟ และ ก็อต เด็กชายทารกฝาแฝดอายุ 22 เดือนจากอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เคยเป็นเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย และมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทารกในวัยเดียวกัน


นิการ์ แม่ของเด็กชายทารกสองคนนี้ ทำงานรับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน เธอไม่ค่อยได้ทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอระหว่างที่เธอตั้งครรภ์ และหลังจากเด็กชายฝาแฝดคลอด อาหารการกินในบ้านยังขาดแคลน ผลที่เกิดขึ้นก็คือเด็กทั้งสองจึงเติบโตช้ากว่าปกติและมีตัวค่อนข้างเล็ก


สำหรับผู้เป็นพ่อแม่ การเห็นลูกมีร่างกายที่เล็กจนแลดูผิดปกติทำให้นิการ์กลัวว่าเธอและสามีจะโชคร้ายซ้ำสอง นิการ์เล่าย้อนถึงความครั้งแรกโชคร้ายครั้งแรกที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เธอและสามีเคยมีลูกสาว 1 คน แต่เพราะไม่มีความรู้ในการเลี้ยงดูลูก ได้แต่เลี้ยงไปตามแบบชาวบ้าน ลูกสาวเริ่มป่วยเมื่ออายุ 18 เดือน โดยไม่ทราบว่าป่วยด้วยโรคลมชัก ต่อมาลูกสาวก็เสียชีวิต เธอรู้สึกห่วงมากเมื่อลูกทั้งสองมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย เกรงว่าโชคร้ายอาจเกิดขึ้นกับครอบครัวซ้ำอีก


“ข้าเจ้ากลัว ละอ่อนน้อยน้ำหนักน้อย พัฒนาการช้า กลัวสารพัด กลัวจะเสียลูกไปอีก ข้าเจ้าไม่มีความรู้การเลี้ยงละอ่อน” นิการ์ พูด


มีรายงานจากการประเมินความจำเป็นและโอกาสในการพัฒนาของพื้นที่อำเภอเมืองปาน ปี 2560 พบว่าเด็กช่วงอายุแรกเกิดถึง 5 ปี มีภาวะทุพโภชนาการคือ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 21.36 ภาวะซูบผอมร้อยละ 13.30 และภาวะเตี้ยร้อยละ 34.85 พัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือนที่มีพัฒนาการไม่เหมาะสมมีมากถึงร้อยละ 37.84


น้องก๊อฟ และน้องก็อต ได้รับการสังเกตผ่าน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อการดูแลและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึงสามปีและหญิงตั้งครรภ์” และนิการ์ ได้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้จากโครงการฯ นำมาปรับใช้ในการเลี้ยงดูลูกทารกฝาแฝด และเป็นที่น่าดีใจที่พัฒนาการของเด็กทารกฝาแฝดเป็นไปตามวัย และมีน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ จากเมื่อต้นปี น้ำหนัก 9 กิโลกรัม ส่วนสูง 70 เซนติเมตร ตอนนี้มีน้ำหนัก 11 กิโลกรัมและสูง 80 เซนติเมตร


โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อการดูแลและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึงสามปีและหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินงานโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข มีระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน เน้นการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กในชุมชน จำนวน 35 คน มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดถึงสามปีมีพัฒนาการตามช่วงวัยผ่านการดูแลเอาใจใส่จากเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) และองค์กรศาสนา โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองเด็กจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมที่ดีเชิงบวกมากที่สุดเพื่อช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต เป็นการนำ หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กแบบองค์รวม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การดูแลด้านโภชนาการ 2) การตอบสนองต่อการเลี้ยงดู 3) การดูแลด้านสุขภาพ 4) การเรียนรู้เบื้องต้น และ 5) ความมั่นคงและความปลอดภัย ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น10 หน่วยการเรียน ได้แก่
       1. การเดินทางของเด็ก: บทบาทของเราในฐานะผู้ปกครอง
       2. การตอบสนองและประเด็นอ่อนไหว
       3.การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
       4.การเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย
       5. การเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรู้คิด (วินัยเชิงบวก)
       6. การเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการอารมณ์และสังคม
       7. การเล่นและการสื่อสาร
       8.สิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน
       9.ความอยู่ดีมีสุขเป็นหน้าที่หลักของครอบครัว
       10.การวางแผนงานเครือข่ายดูแลเด็กในระดับชุมชน


Full Photo

Full Photo

Full Photo


โครงการฯ นี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ทำงานร่วมกับ รพ.สต.บ้านต้นงุ้น และ รพ.สต.บ้านขาม อสม. พ่อแม่ และผู้ปกครองเด็กกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และพัฒนาการล่าช้า


“หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยองค์กรศุภนิมิตสากล เน้นด้านสุขภาพและโภชนาการ ด้านพัฒนาการเด็ก และด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก” นางศิริยุภา เลาหภิญโญจันทรา ผู้เชี่ยวชาญด้านงานอนามัยแม่ละเด็ก อธิบาย


นิการ์บอกว่าหลังจากได้เข้าร่วมอบรม เธอได้นำความรู้บอกต่อสามีเพื่อช่วยกันนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเลี้ยงดูลูกซึ่งได้ผลที่ดี ทั้งเรื่องวิธีสื่อสารกับลูก กอดลูก และอ่านนิทานให้ลูกฟังช่วยให้พัฒนาการโดยรวมดีขึ้นอย่างน่าพอใจ ในฐานะ อสม. เธอไม่ลืมบอกต่อสิ่งดีๆ นี้ให้กับเพื่อนบ้านเสมอ “ดีใจ มีความสุขที่เห็นลูกข้าเจ้าพัฒนาการตามวัย ขอบคุณที่มีโครงการดีๆ มาให้ครอบครัวข้าเจ้า ได้ความรู้ พัฒนาการของละอ่อนดีขึ้น ถ้าไม่มีโครงการนี้ ลูกข้าเจ้าก็ไม่มีความรู้ ขอบคุณเจ้า” นิการ์พูดขอบคุณจากใจ