close

This option is currently not available

Close close
เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ แจกของให้เด็ก ยืนหันหลัง สวมเสื้อเห็นโลโก้ศุภนิมิต

ความหวัง ความสุข ความเท่าเทียม เพื่อเด็กทุกคน

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลและเป็นเครือข่ายของศุภนิมิตสากล จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ปี พ.ศ.2517 ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ซึ่งมีโครงการหลักคือ 'โครงการอุปการะเด็ก' นอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษอื่นๆ เช่น โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี โครงการเติมชีวิตด้วยการให้ และโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน เป็นต้น

โดยมูลนิธิฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลระดับชาติ และระดับท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน รวมไปถึงครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการต่างๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ จนถึงลดปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีพื้นที่ดำเนินงาน 63 โครงการ ใน 39 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย จำนวนเด็กในอุปการะ 40,000 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ทำการเรี่ยไรตามกฎหมาย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

แนวคิดของเรา

ด้วยความเชื่อแบบคริสเตียน เราช่วยเหลือเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งห่างไกลและยากลำบากที่สุด เราทุ่มเททำงานร่วมกับเด็ก ครอบครัวและชุมชน เพื่อเอาชนะความยากจนและสัมผัสถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์

ศุภนิมิตฯ เป็นศูนย์รวมทุกดวงใจผู้ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นผู้อุปการะและผู้บริจาค ผู้มีจิตเมตตา สมาชิกในชุมชน หุ้นส่วนพันธกิจ และเจ้าหน้าที่ ทุกคนได้มาร่วมกัน เพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน ให้เกิดขึ้นทั่วโลก เราร่วมกันแก้ไขความยากจนที่รากของปัญหา โดยดำเนินแนวทางแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วยการสนับสนุนน้ำสะอาด สุขภาพอนามัยที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ การปกป้องคุ้มครองเด็ก และการสร้างอาชีพเสริมรายได้ เราเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวระดับโลก เราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แก่เด็กเปราะบางยากไร้กว่า 200 ล้านคนในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

เราทำงานอย่างไร

เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่เด็กๆ ทุกคนได้รับการศึกษา มีโภชนาการสมบูรณ์ ปลอดภัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และมีอนาคตเปี่ยมล้นด้วยความหวัง ด้วยการทำงานพัฒนา งานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน และงานรณรงค์เพื่อความยุติธรรมในสังคมของเรา เรานำความเปลี่ยนแปลงอย่างครบบริบูรณ์ไปสู่ชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่เด็กๆ อาศัยอยู่ ในทุกที่ที่ประสบความยากจนและความไม่เท่าเทียมทางสังคม

เราแตกต่างจากองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ อย่างไร

พันธกิจของเรา

ความเป็นมาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยกัน ร่วมบริจาคเลยวันนี้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา