close

This option is currently not available

Close close
partner

พบกับหุ้นส่วนร่วมพันธกิจของเรา

ความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆ อย่างยั่งยืน

การร่วมพันธกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 48 ปี ที่ผ่านมา เป้าหมายหนึ่งเดียวที่ผลักดันให้เราเดินหน้าทำงานต่อไปคือ เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้ที่สุดอย่างครบบริบูรณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นช่วยให้เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้ได้มากขึ้น เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพันธกิจกับหุ้นส่วน ที่ทำงานทุ่มเทด้วยแรงใจเช่นเดียวกับเราเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้


เราทำงานร่วมกับหุ้นส่วนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพื่อสนับสนุนพันธกิจ การจัดกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับบริษัทและองค์กรต่างๆ ตลอดจนการทำงานกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ สถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน รัฐบาล และการร่วมมือกับคริสตจักร เราทำงานร่วมกับผู้คนมากมายเพื่อสร้างโอกาสในอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กและครอบครัวเปราะบางยากไร้

เดินไปด้วยกันเพื่อพันธกิจอันยิ่งใหญ่

พันธมิตรผู้อยู่เคียงข้างเรา

ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา

หากท่านต้องการปกป้องคุ้มครองและเสริมพลังให้เด็กทั่วไทย ขอเชิญร่วมงานกับเรา ไม่ว่าท่านจะเป็นบริษัทที่ต้องการให้พนักงานเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสา เป็นองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่ประสงค์ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง เป็นบุคคลที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ต้องการใช้ความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการให้เกิดประโยชน์ เป็นอนุชนหรือสมาชิกในคริสตจักรที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

ขอเชิญชวนท่านร่วมกับเรา...

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้หรือส่งอีเมลถึงเราที่ info@worldvision.or.th โดยระบุหัวข้อว่า "ร่วมพันธกิจกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ" ทีมงานของเราจะติดต่อหาท่านเพื่ออธิบายและพูดคุยแนวทางการร่วมพันธกิจที่เหมาะกับท่านที่สุด

 

พบกับหุ้นส่วนร่วมพันธกิจของเรา

เราเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่ดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้อุปการะ ผู้บริจาค สถานศึกษา และภาคธุรกิจต่างๆ การทำพันธกิจร่วมกันทำให้เราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นต่อชีวิตของครอบครัวที่เราทำงานเพื่อพวกเขา ตัวอย่างหุ้นส่วนและความร่วมมือล่าสุดของเรา ได้แก่ (ระบุองค์กรที่เป็นหุ้นส่วนในปัจจุบัน) นอกจากนี้ เรายังเป็นพันธมิตรกับองค์กรและสถาบันอื่นๆ อีกมากมาย 

กรุณาติดต่อเราที่โทร 02-022-9200 หรือ info@worldvision.or.th หากท่านสนใจเป็นหุ้นส่วนรายล่าสุดของเรา

 

 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมพันธกิจกับองค์การอนามัยโลกในฐานะหุ้นส่วนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกครั้งที่ห้า ค.ศ. 2017 – 2021 ในประเทศไทย ซึ่งเน้นการทำงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชากรข้ามชาติ มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลในการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาด สนับสนุนการเฝ้าระวังในชุมชน การตรวจหาเชื้อเชิงรุก และระบบการกักกันโรคในชุมชนเพื่อตอบสนองวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย

 • เราร่วมพันธกิจกับกองทุนโลก (The Global Fund) เพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรียในประเทศไทยตั้งปีปี 2003 เรามุ่งทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 3 เพื่อ ‘สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย’ โดยลดอัตราการเสียชีวิตโดยเฉพาะจากสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ และมุ่งมั่นทำงานในการยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2030

 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นหุ้นส่วนร่วมพันธกิจในโครงการ USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (CTIP) ภายใต้ Winrock International ซึ่งมีเป้าหมายให้

  - กลุ่มเสี่ยงได้มีความรู้ความเข้าใจในการกระทำเพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เช่น มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฏหมายข้อบังคับ หลีกเลี่ยงการถูกหลอกจากนายหน้าหรือผู้จัดหางานซึ่งนำคนเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกกระทำอันตรายใดๆ

  - ผู้ตกเป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์ได้รับความช่วยเหลือให้สามารถกลับคืนสู่ชุมชนบ้านเกิดเพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพได้ด้วยความช่วยเหลือจากภาครัฐและผู้ให้บริการภาคประชาสังคม

   

 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นสมาชิกและผู้ประสานงานหลักของ "สมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย" ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งภายในและระหว่างประเทศซึ่งร่วมกันทำงานเพื่อส่งเสริมและรณรงค์เพื่อสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ "สมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย" สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันภายในกลุ่มพันธมิตร รวมถึงร่วมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

 • หนึ่งในเครือข่ายภาคประชาสังคมซึ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนให้ประชากรข้ามชาติได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินบทบาทสำคัญในเครือข่ายมากว่า 10 ปี ขณะนี้เรามุ่งเน้นทำงานส่งเสริมแรงงานข้ามชาติให้เข้าใจสิทธิพื้นฐานและสิทธิของผู้ใช้แรงงาน การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม การอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย การต่อต้านการค้ามนุษย์ และการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของเด็กข้ามชาติที่จะได้รับการจดทะเบียนแจ้งเกิดและสามารถเข้าถึงบริการสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น

 • ก่อตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ตั้แต่ 2012 "เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย" มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกร่วมกันเพื่อดำเนิน "กรอบการดำเนินงานความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน" ในประเทศไทย มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้นำหลักในการจัดการประชุม "เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย" ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกหน่วยงานจากองค์การสหประชาชาติ 3 แห่ง กระทรางศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่ง "เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย" ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้มั่นใจว่าเด็กจะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยที่โรงเรียน ปัจจุบัน ครูกว่า 60,000 คนได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการบรรเทาความเสี่ยงจากภัยพิบัติผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กกว่า 10 ล้านคนทั่วไทย

 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำงานใกล้ชิดกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเพื่อตอบสนองสถานการณ์โควิด-19 โดยให้การฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวในเขตเมือง เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้นำชุมชนข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติต่อไป เพื่อสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และทราบถึงวิธีเฝ้าสังเกตอาการของตนเองระหว่างกักกันโรค

ความโปร่งใสในงานของเรา

ความโปร่งใสในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เรามีรายงานการตรวจสอบบัญชี ซึ่งจัดทำจากผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระตามมาตรฐานสากลที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใส โดยนำเสนอในรายงานประจำปีของเรา

สนับสนุนงานของเราในรูปแบบอื่นๆ

หากท่านยังไม่มั่นใจว่าการเป็นหุ้นส่วนกับเราเหมาะกับท่านหรือไม่ ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่ท่านสามารถสนับสนุนพันธกิจของเราได้ เรียนรู้วิธีอื่นๆ ที่ท่านสามารถสนับสนุนงานของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่เราทำเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบบริบูรณ์ไปถึงชีวิตของผู้เปราะบางยากไร้ที่สุด