close

This option is currently not available

Close close
สนับสนุนยาสามัญประจำบ้านให้แก่ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนโดย “ไฟเซอร์ฯ” และ “ศุภนิมิตฯ”

'เติมยาให้น้อง' เสริมสุขอนามัยเด็กชุมชนห่างไกล

สนับสนุนยาสามัญประจำบ้านให้แก่ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนโดย “ไฟเซอร์ฯ” และ “ศุภนิมิตฯ”

นับตั้งแต่ปี 2562 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จัดตั้ง ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) ในชุมชนห่างไกล โดยโรงเรียนมีบทบาทเป็นศูนย์รวมชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการดูแลเด็กและเด็กนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วย พร้อมกับการประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน เน้นให้เด็กนักเรียนในชุมชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และเนื่องจากศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนต่างๆ มีการเปิดใช้งานมากกว่า 1 ปีแล้ว จำนวนผู้ใช้บริการทั้งนักเรียน ครู เด็ก และชาวบ้านในชุมชนที่มากขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ ยาสามัญประจำบ้าน และ อุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-19 ไม่เพียงพอ

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้สนับสนุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนิน โครงการเติมยาให้น้อง (Essential Medicines for Kids) สนับสนุนยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนในโรงเรียน 4 ศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และโรงเรียนหนองบอนฐานเจ้าป่า อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ศูนย์ฯ ทั้ง 4 แห่งมีปัจจัยจำเป็นที่พร้อมต่อการดำเนินงานบรรเทาความเจ็บป่วยเบื้องต้นภายในชุมชน ตามกรอบการทำงานหลัก 4 ประเด็นที่มุ่งเน้นให้ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนเป็นสถานที่ปลอดภัยที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์ยาสามัญครบครัน บุคลากรมีศักยภาพ และมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพหรือจัดหาบริการทางสุขภาพให้แก่ชุมชน โดยโครงการได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์นิรุตติ์ ประดับญาติ รองประธานมูลนิธิไฟเซอร์ฯ และ นายวีรชัย มุขะกัง ผู้จัดการกลุ่มโครงการพัฒนาฯ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ลงพื้นที่ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนโรงเรียนหนองบอนฐานเจ้าป่า อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการส่งมอบยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน และได้เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน

โครงการเติมยาให้น้องได้ดำเนินการจัดซื้อยาและขอรับการสนับสนุนยาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงการระดมทุนของโรงเรียนในกลุ่มผู้บริจาครายบุคคลหรือรายย่อยของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อยาในโครงการเติมยาให้น้องครั้งนี้สามารถส่งมอบยาให้แก่ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนทั้ง 4 แห่งได้เพียงพอต่อการนำไปใช้เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาหรือมากกว่า เพื่อให้เด็กและครอบครัวในชุมชนเปราะบางสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบครัน