close

This option is currently not available

Close close
คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามและแนะนำการดำเนินงานเพื่อความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก

กรรมการอำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ลงพื้นที่เชียงราย

ติดตามการดำเนินงานพันธกิจเพื่อเด็กอยู่ดีมีสุข และการพัฒนากลุ่มแรงงานต่างชาติ

“สิ่งที่เราทำคือพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ และมีความหมาย เราช่วยครอบครัวเด็กที่ลำบากได้จริง และได้ผล” คุณมนตรี ศรไพศาล กรรมการอำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวหลังจากได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินพันธกิจภาคสนามของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2022 ที่ผ่านมา

นอกจาก คุณมนตรี ศรไพศาล แล้ว ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินพันธกิจที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ยังมีคณะกรรมการอำนวยการท่านอื่นๆ ได้แก่ ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน และ คุณเทเรซ่า แอน เฟอร์รารี่ East Asia Regional Leader รวมถึงคณะกรรมการบริหารมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้แก่ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร และ คุณอานนท์ สวนศรี ผู้จัดการอาวุโสด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล ร่วมเดินทางติดตามพันธกิจ ทั้งงาน โครงการอุปการะเด็กเยี่ยมครอบครัวของเด็กเพื่อดูความคืบหน้าการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน การพัฒนาและสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดความพร้อมในการร่วมสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ รวมถึงการติดตามการดำเนินงาน โครงการยุติปัญหาวัณโรค และเอดส์และกลุ่มงานอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทั้งกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ และกลุ่มแรงงานต่างชาติ รับฟังการรายงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนางานต่อไปด้วย

คุณลานทิพย์ คณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า “การได้มีโอกาสลงมาเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้ได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานภาคสนามของเราอุทิศตนทำงานในชุมชนมากเพียงใด ทั้งเรื่องการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในเรื่องวัณโรค และเอดส์ การให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การให้ความรู้ การคัดกรอง การส่งต่อเพื่อการรักษา และอีกเรื่องที่มีความรู้สึกดีใจที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ของเราได้ดำเนินงาน คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ และกลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง

ด้าน ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก และการสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กๆ ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมดำเนินงานกับโรงเรียนต่างๆ และชุมชนว่า “สิ่งที่จะทำให้พันธกิจของมูลนิธิฯ สำเร็จได้และเกิดความยั่งยืน คือการมีส่วนร่วมลงมือทำโดยทุกคนในชุมชน จากการลงเยี่ยมเยียนครอบครัวของเด็ก โรงเรียน และชุมชนในครั้งนี้ เราได้พบผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน ซึ่งเราได้การตอบรับในแง่ที่ดี มีคำชื่นชมว่าทางผู้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ เห็นว่าสิ่งที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับครอบครัวของเด็กโดยตรง ทั้งเรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การสร้างหรือปรับปรุงห้องน้ำ ให้กับครอบครัวที่เปราะบางที่สุด และความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังขยายไปถึงโรงเรียน ชุมชน อีกด้วย ที่สำคัญคือชุมชน โรงเรียน หรือแม้แต่ครอบครัวเอง ต่างก็มีส่วนร่วมในการลงมือทำร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ อันนี้เป็นภาพรวมของสิ่งที่ผมได้รับ ซึ่งแน่นอนว่าการได้มีโอกาสลงมาพื้นที่ปฏิบัติงานจริงย่อมดีกว่าแค่รับฟังรายงานจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เท่านั้น”