close

This option is currently not available

Close close
BOEING สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งดูแลเตรียมพร้อมเด็กวัยเริ่มเรียนรู้ (Early Childhood Development) และส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตเด็กและครอบครัว (Livelihood Development) ต่อเนื่องกว่า 5 ปี

BOEING สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ

มุ่งดูแลเด็กวัยเริ่มเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตเด็กและครอบครัว

BOEING สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งดูแลเตรียมพร้อมเด็กวัยเริ่มเรียนรู้ (Early Childhood Development) และส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตเด็กและครอบครัว (Livelihood Development) ต่อเนื่องกว่า 5 ปี

คณะผู้บริหารของ BOEING (Global Readiness Program - ERX) ได้จัดทริป SE Asia Tour July - August 2020 เดินทางเยือนประเทศไทย โดย Mr. Kunwoo Yoo, Ms. Michola Bates และ Mr. Anees Abdullah ได้ร่วมหารือและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยกับทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการ และ ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมด้วย คุณชาญชัย ทองสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมอาชีพ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อการสนับสนุนเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมอาชีพเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในช่วงโควิด-19 ให้เด็กและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

ด้วยเป้าหมายในการตอบแทนคืนสู่สังคมของ BOEING ที่ต้องการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กให้มีความพร้อม และเติบโตอย่างมีคุณภาพ BOEING จึงได้ผสานความร่วมมือมูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 324,800 UDS หรือประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้เด็กและครอบครัวยากไร้ ดังนี้

ปี 2017 – 2022 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย อายุ 0 - 6 ปี แบบองค์รวม ใน “โครงการรากฐานแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” (LEARNING ROOTS PLUS) โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ให้แก่พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ครู ชุมชน ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในชุมยากไร้ให้พร้อมสำหรับเติมเต็มพัฒนาการที่เหมาะสมให้กับเด็กปฐมวัย

ปี 2021 ถึงปัจจุบัน สนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพ ผ่าน “โครงการเพื่อการดำรงชีวิตเด็กและครอบครัว” (Livelihood Technical Programme) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กและครอบครัวที่ยากไร้เปราะบาง สามารถรับรู้ปรับตัวต่อภาวะผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตได้ โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนนุนการฝึกอบรม รวมทั้งปัจจัยสำหรับการประกอบอาชีพ เพื่อให้ครอบครัวของเด็กมีงาน มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างเพียงพอ

จากการผสานความร่วมมือระหว่าง BOEING และมูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถสร้างผลกระทบในการช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชน รวมจำนวนกว่า 23,126 คน ผ่านการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ จำนวน 16 โครงการ ในพื้นที่ดำเนินงาน 13 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง อุทิศตนทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกภาคีที่เป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

BOEING สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งดูแลเตรียมพร้อมเด็กวัยเริ่มเรียนรู้ (Early Childhood Development) และส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตเด็กและครอบครัว (Livelihood Development) ต่อเนื่องกว่า 5 ปี
BOEING สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งดูแลเตรียมพร้อมเด็กวัยเริ่มเรียนรู้ (Early Childhood Development) และส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตเด็กและครอบครัว (Livelihood Development) ต่อเนื่องกว่า 5 ปี
BOEING สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งดูแลเตรียมพร้อมเด็กวัยเริ่มเรียนรู้ (Early Childhood Development) และส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตเด็กและครอบครัว (Livelihood Development) ต่อเนื่องกว่า 5 ปี