close

This option is currently not available

Close close
โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พัฒนาเยาวชน ‘อมก๋อย เชียงใหม่’ ด้วยกิจกรรมเสริมคุณธรรม-จิตอาสา

เสริมทักษะชีวิตเยาวชน อบรมคุณธรรม-จิตอาสา

โครงการอุปการะเด็ก เสริมคุณธรรม-จิตอาสา พัฒนาเยาวชน ‘อมก๋อย เชียงใหม่’

ปัจจุบันพวกเขายังเป็นเพียง ‘เยาวชน’ แต่ในวันข้างหน้า เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตและเป็นความหวังของประเทศชาติ การดูแลให้เขาเติบโต มีทักษะชีวิตที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้ จะเป็นทุนชีวิตให้เยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางเปียง องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนน้องเยาวชนฯ ในชุมชนยางเปียงกว่า 50 คน เข้าร่วม “โครงการสภาเด็กและเยาวชนสภาตำบลยางเปียง รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตอาสา สืบสานวัฒนธรรมไทย” พาวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยพลังมาสัมผัสบรรยากาศของความสงบภายในวัดบ้านหลวง ฝึกจิตให้นิ่งด้วยการนั่งสมาธิ สนทนาธรรมเติมปัญญาและคุณธรรมในใจ และเรียนรู้การแบ่งปันผ่านการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศาสนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

“หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้เรียนรู้ถึงความรักชาติ ศาสน์ และกษัตริย์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ และหนูก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้ได้ร่วมกับพี่ๆ น้องๆ ทำความดีเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน” น้องบิว ประธานสภาเด็กฯ กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้

เสริมทักษะชีวิตเยาวชน อบรมคุณธรรม-จิตอาสา
เสริมทักษะชีวิตเยาวชน อบรมคุณธรรม-จิตอาสา
เสริมทักษะชีวิตเยาวชน อบรมคุณธรรม-จิตอาสา

นายกนก ศรีเรือง ผู้จัดการกลุ่มโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อสาธารณกุศล ไม่เลือกปฏิบัติ และให้คุณค่ากับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใคร ชนชาติไหน นับถือศาสนาอะไร และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังมีแผนงานที่ร่วมทำงานกับองค์กรความเชื่อต่างๆ ในการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สรา้งความตระหนักให้เด็ก และเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม กิจกรรมนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มเด็กและเยาวชนจะได้ทบทวนตัวเอง ยึดหลักธรรม ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต และใช้ชีวิตเพื่อให้เป็นประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมต่อไป”

สำหรับสังคมในปัจจุบัน และอนาคตในวันข้างหน้า เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นคนเก่งที่เป็นคนดี มีหัวใจแบ่งปันด้วย ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ