close

This option is currently not available

Close close
เพื่อความยั่งยืนของสังคม เพิ่มโอกาสเรียนรู้ของเด็ก

เพื่อความยั่งยืนของสังคม เพิ่มโอกาสเรียนรู้ของเด็ก

FedEx Cares โดย ‘เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส’ อาสาพัฒนาโรงเรียนห่างไกลสุดแดนไทย-กัมพูชา

“สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573” เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 4 การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายย่อย 4.7)

อาสาสมัครกว่า 30 คนจาก ‘เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส’ นำโดย นายเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยและมาเลเซีย เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านหนองแอก จ.สระแก้ว โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กที่ตั้งอยู่เกือบสุดเขตแดนประเทศไทย-กัมพูชา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาของ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ส่งมอบการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนถังคัดแยกขยะภายในโรงเรียน ภายใต้ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียนอย่างยั่งยืน โดยมี นางรัชนีวรรณ จรรยาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก คณะครู และนักเรียน พร้อมด้วย ดร.วิมลรัตน์ สีสัน  ผู้จัดการฝ่ายดำเนินพันธกิจภาคสนามกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทีมอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส

นอกจากนี้ อาสาสมัคร ‘เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส’ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน ปลูกฝังค่านิยมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะการคัดแยกขยะ การเรียนรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิล การอัพไซเคิลวัสดุใช้แล้ว พร้อมร่วมทำกิจกรรมเตรียมและร่วมปลูกพืชผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน การทดลองทำสบู่กลีเซอรีนเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดในแบบประหยัดลดค่าใช้จ่าย

นายเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยและมาเลเซียได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมต่างๆ ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำความดีและการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนของทีมงานเฟดเอ็กซ์ทุกคน ผ่านการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความยั่งยืนและการรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ด้าน นางรัชนีวรรณ จรรยาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนจากการสนับสนุนโดย ‘เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส’ ในครั้งนี้ว่า “การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนถือเป็นงานสำคัญและเป็นงานหลักของสถานศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์วิชาที่มีความสําคัญยิ่งต่อการก้าวสู่โลกแห่งอนาคต กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการนําความรู้สู่การดํารงชีวิต การทดลองและฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นผ่านการปฏิบัติจริง ทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างยั่งยืน สิ่งดีๆ ที่เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรสมอบให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนที่ห่างไกล โดยมีมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นองค์กรเชื่อมประสานนี้ จะทำให้เด็กนักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณมากๆ ค่ะ”

ทั้งนี้ การสนับสนุนปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนถังคัดแยกขยะภายในโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง การสนับสนุนความพร้อมให้สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้แก่เด็ก โดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กเกิดความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 การเสริมพลังและสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการคัดแยกขยะ การปลูกพืชผักโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นประสบการณ์ที่จะนำนักเรียนไปสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา คือสิ่งที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดขึ้นในทุกสถานศึกษาในทุกพื้นที่การดำเนินงาน เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันอย่าง เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เพื่อเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนไทยกับโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินงานควบคู่กับการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน” ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้จัดการฝ่ายดำเนิน พันธกิจภาคสนามกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง กล่าว