close

This option is currently not available

Close close
เพื่อหนุ่มบ้านนาเติบโตเข้มแข็งสู่ผู้นำชุมชน

เพื่อหนุ่มบ้านนาเติบโตเข้มแข็งสู่ผู้นำชุมชน

เมื่อเสร็จจากการเรียนและการงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน ศุภโชค หรือโชค เด็กหนุ่มวัย 17 ปี จะมาประจำที่เครื่องสีข้าวซึ่งครอบครัวได้รับจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน

"ผมนายศุภโชค ต้องขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ให้โอกาส มูลนิธิฯ คอยดูแลเอาใจใส่ผมมาตลอด คอยช่วยเหลือผมและครอบครัว” โชคกล่าว

โชคได้เข้ามาเป็นเด็กในความอุปการะของโครงการตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อแรกเริ่มที่ได้เข้ามาเป็นเด็กในความอุปการะนั้น ครอบครัวของโชคมีฐานะยากไร้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่รายได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องอาศัยน้ำตามธรรมชาติที่ไม่แน่นอน ต้นทุนในการผลิตที่สูง ขาดแคลนอุปกรณ์ในการทำเกษตร และราคาผลผลิตที่ตกต่ำ ยิ่งทำการเกษตรจึงยิ่งยากลำบาก

โครงการอุปการะเด็กโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่เพียงมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเด็กเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนของเด็กในความอุปการะด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ ได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างครบบริบูรณ์ และเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวของโชคจึงมีการสนับสนุนเครื่องสีข้าว วันนี้ครอบครัวจึงมีเหลือเก็บเพื่อออมเป็นทุนการศึกษาของลูก

“จากครอบครัวที่ไม่มี (ยากไร้) ผมได้รับโอกาสการพัฒนา ทำให้ผมสามารถช่วยแบ่งเบาครอบครัวได้ระหว่างเรียนจากการสนับสนุนเครื่องสีข้าว และมอบโอกาสให้ผมได้เรียนรู้ในการพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนาต่างๆ” โชคเล่า

โชคไม่เพียงเป็นลูกชายคนเก่ง ช่วยที่บ้านทำงานอย่างขยันขันแข็ง แต่ยังเป็นแกนนำเยาวชนอีกด้วย เขาได้จัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาเพื่อช่วยกันดูแลพี่น้องเพื่อนฝูงในชุมชนโดยร่วมมือกับครู ผู้นำชุมชน และ อสม. นอกจากนี้ โชคยังยินดีให้ความช่วยเหลืองานของโครงการมูลนิธิฯ เช่น การติดตามดูแลเด็ก งานเด็ก งานเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เด็กคนอื่นๆ ได้รับโอกาสที่ดีเหมือนกับเขา “ผมได้เรียนรู้งานติดตามเด็ก รวมถึงการดูแลเด็กๆ ในชุมชน ผมขอบคุณจากใจอีกครั้งครับ”

เพื่อหนุ่มบ้านนาเติบโตเข้มแข็งสู่ผู้นำชุมชน
เพื่อหนุ่มบ้านนาเติบโตเข้มแข็งสู่ผู้นำชุมชน

ในปีที่ผ่านมา ทั้งโชคและเพื่อนๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับการสนุนแม้ในสถานการณ์โรคระบาดที่ยากลำบาก กลุ่มเยาวชน 17 กลุ่ม ตัวแทนเด็กอายุ 13-18 ปี 731 คนผ่านหลักสูตรทักษะชีวิต หลักสูตรการเขียนโครงการ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อ กลุ่มเยาวชนรวมถึงโชคเองได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ จัดอบรม และจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ แกนนำเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมการผลักดันข้อเรียนร้องนโยบายต่างๆ ต่อภาครัฐ ในระดับประเทศ และภูมิภาค ในเรื่องทะเบียนราษฎร์ ความเสมอภาคทางเพศ สื่อออนไลน์ สิ่งแวดล้อม และมีแผนในการขับเคลื่อนประเด็นความรุนแรง (ละเลย เลยรุนแรง) และประเด็นกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนยังได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อนำไปเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว เช่น การทำขนม การทำกาแฟ การทอผ้า การทำเฟอร์นิเจอร์ การทำขลุ่ย การเลี้ยงจิ้งหรีด การเชื่อมเหล็กโลหะ ฯลฯ สำหรับโชคและเพื่อนๆ เยาวชนแล้ว การสนับสนุนเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเหลือตัวเด็กๆ เองเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวและทั้งชุมชนได้หลุดพ้นจากความยากจนด้วย