close

This option is currently not available

Close close
‘ครอบครัวสุขสันต์’ เปลี่ยนครอบครัวเด็กยากไร้ให้มีสุข

รัก ทุกคนมีคุณค่า อภัย และขอบคุณ

‘ครอบครัวสุขสันต์’ เปลี่ยนครอบครัวเด็กยากไร้ให้มีสุข ลดปัญหาและความรุนแรง

ครอบครัวคือหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุด ทว่ามีความสำคัญมากที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในชีวิตของผู้คนทุกช่วงวัย แต่สำหรับครอบครัวไทย โดยเฉพาะในชุมชนที่ไม่ใช่เขตเมืองซึ่งยังคงเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ และมีคนต่างวัยอยู่รวมกัน อายุที่แตกต่าง แม้จะเต็มไปด้วยความรัก ทว่าหลายๆ ครั้งกลับทำให้เกิดรอยแยกและความเจ็บปวดของทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ด้วยเป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะได้เติบโตและได้รับการเลี้ยงดูโดยครอบครัวของพวกเขาอย่างเหมาะสม มีความสุข เอื้อต่อการพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการสนับสนุนให้ครอบครัวในชุมชนยากไร้เป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข้ง มูลนิธิศุภนิมิตฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างจิตวิญญาณของเด็ก ได้จัดกิจกรรม “อบรมผู้เอื้อกระบวนการหลักสูตรครอบครัวสุขสันต์ (Celebrating Families)” โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้นำชุมชน อาสาสมัครศุภนิมิตฯ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และตัวแทนคริสตจักร รวม 45 คน จากจังหวัดในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ภาคเหนือ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

“โดยเป้าหมายของกิจกรรมอบรมผู้เอื้อกระบวนการหลักสูตรครอบครัวสุขสันต์ (Celebrating Families) เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตร ทั้งแนวคิด กระบวนการ การปรับประยุกต์ใช้ รวมถึงเคล็ดลับในการนำไปถ่ายทอดต่อสู่ครอบครัวในแต่ละพื้นที่ เป็นการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรผู้เอื้อกระบวนการ (Train the Trainer) พัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนให้สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการอบรมกับครอบครัวเป้าหมายในชุมชน เพื่อช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เรียนรู้ สร้างความตระหนักในบทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการจัดการแก้ไขลดช่องว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว และวางแผนเสริมสร้างสัมพันธภาพและความสมบูรณ์ของชีวิตครอบครัว” คุณสยุมภู ขุนบ้านฆ้อง ผู้เชี่ยวชาญงานด้านความเชื่อและการพัฒนา (Faith and Development Specialist) ให้ภาพรวมของการอบรม

นางสาวพรดนัย ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก กล่าว “รู้สึกประทับใจมากค่ะ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอบรม ทุกหัวข้อของการอบรมเป็นประโยชน์กับทุกคนมากนะคะ ส่วนตัวชอบในเนื้อหาส่วน ย้อนอดีต เพราะทำให้เราได้มีโอกาสย้อนกลับไปคิดทบทวนถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านพ้นมา ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดหลักๆ เราน่าจะเอากลับไปปรับใช้กับตัวเอง เพราะครอบครัวสุขสันต์ต้องเริ่มจากครอบครัวของตัวเองก่อน ซึ่งนอกจากนั้นก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับการแนะแนวเด็กนักเรียนในโรงเรียน หรือ พ่อแม่ผู้ปกครองในโอกาสต่อไป เพื่อสร้างครอบครัว สร้างโรงเรียน ให้เป็นชุมชนสุขสันต์ค่ะ” 

นายพงศร มีวาสนา เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุตรดิตถ์ กล่าว “ดีใจครับ ที่ได้เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ ส่วนตัวมองว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ครับ เป็นหลักสูตรเนื้อหาที่ส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูลูก โดยใช้เหตุผลและไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้กับการทำกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานร่วมชุมชนได้ ซึ่งจากการทำงานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในช่วงที่ผ่านมา ผมมองว่าเกิดประโยชน์มาก โดยเฉพาะประชาชนเป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากสิ่งที่เราทำครับ”  

เช่นเดียวกับ นายอรรถพล อำรุงพนม ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านกะเบอะดิน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่มองตรงกันว่าจะนำหลักสูตรนี้ไปปรับสอนกับครอบครัวของสมาชิกในคริสตจักรด้วยเช่นกัน

สำหรับหัวใจหลักของการสร้างครอบครัวสุขสันต์ อยู่บนการสร้างความตระหนักให้กับทุกคนถึงคุณค่า 5 ด้าน คือ การสร้างพื้นที่สำหรับความรักและความเอื้ออาทร การค้นพบเมล็ดพันธุ์แห่งความดี การให้อภัยและเหตุผลสำหรับการขอบคุณ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถมอบความรัก ความปรารถนาดีแก่กันได้บนพื้นฐานความเข้าใจ... ครอบครัวสุขสันต์จะนำครอบครัวสู่ความสมบูรณ์ของชีวิต