close

This option is currently not available

Close close
ห่างเมือง... แต่ไม่ไกลเกินที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพ มูลนิธิศุภนิมิตฯ และ CSR โดยมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ตั้งศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ห่างเมือง แต่ไม่ไกลเกินที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ และมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ตั้งศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนที่อมก๋อย เชียงใหม่

ถ้าเราจะพูดถึงความยากลำบากของชาวบ้านใน อ.อมก๋อย เรื่องการคมนาคมที่ห่างไกลและยากลำบาก น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาความเจ็บป่วยที่ทันท่วงที เพราะหลายชุมชนไม่มีสถานบริการด้านสุขภาพในหมู่บ้าน ชาวบ้านต้องเดินทางไกลเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ทางด้านสำนักงานสาธารณสุข เราพยายามแก้ไขปัญหาการบริการชุมชนที่ห่างไกลโดยการออกหน่วยบริการสุขภาพแบบเชิงรุก ทั้งการฉีดวัคซีน ให้ยาคุมกำเนิด รวมไปถึงการให้การบริการรักษาพยาบาล โดยจะดำเนินการได้ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับปัญหาด้านสุขภาพและสาธารณสุขของเด็กและชาวบ้านที่อมก๋อย โดยส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ และโรคทางเดินอาหาร ส่วนเด็กๆ ก็มักจะเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดครับนายวิทยา สาธาอาจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กล่าว

ความห่างไกล การเดินทางที่ยากลำบาก ความเปราะบางและยากไร้ ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล คือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

เพราะทุกคน โดยเฉพาะเด็ก ควรได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ดำเนิน โครงการสร้างศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer-First-aid Center) สร้างอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนให้กับ 2 ชุมชนใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ คือ ชุมชนบ้านนาไคร้ และ ชุมชนบ้านขุนตื่น พร้อมสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ได้แก่ เตียงตรวจโรค เตียงพักฟื้นผู้ป่วย ตู้เก็บผลิตภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับดูแลสุขภาพให้กับเด็กและทุกคนในชุมชน ซึ่งได้มีการส่งมอบให้กับชุมชนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนที่ อ.อมก๋อย นับเป็นแห่งที่ 6 และ 7 จากเป้าหมายการดำเนินงานของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ในการจัดตั้งศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน 10 แห่งในชุมชนยากไร้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อนำความช่วยเหลือไปถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นสถานที่รักษาความเจ็บป่วยในเบื้องต้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพกับเด็ก และทุกคนในชุนชน

นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และอินโดไชนา และประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของไฟเซอร์ และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ที่ได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของศูนย์ปฐมพยาบาลในประเทศไทย วันนี้เราได้เปิดศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนไปแล้ว 7 แห่ง และมีแผนที่จะเปิดเพิ่มอีก 3 แห่ง โดยจุดประสงค์ที่เราดำเนินการก็เพื่อให้เด็กและทุกคนในชุมชนห่างไกลสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับเด็กและโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ ที่มีความเปราะบางในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เรารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ทำงานร่วมกันระหว่าง มูลนิธิศุภนิมิตฯ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย รวมไปถึงชุมชนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทุกท่านในประเทศไทย”

ด้าน นายอานนท์ สวนศรี ผู้จัดการอาวุโสด้านธรรมมาภิบาลและการกำกับดูแล มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ที่ได้เห็นถึงความสำคัญเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นห้องพยาบาลในโรงเรียนเท่านั้น แต่ในฐานะที่โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนแห่งนี้จะเปิดกว้างให้ชาวบ้าน อาสาสมัคร ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเอง ครอบครัว เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีต่อไป

ชุมชนบ้านนาไคร้มีศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนที่ใกล้ที่สุดคือ รพ.สต.ยางเปียง แต่จากโรงเรียนไปถึง รพ.สต. ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรกับถนนเล็กบนภูเขาสูง เป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลและยากลำบาก ทำให้ที่ผ่านมาโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในการเข้ามาเพื่อขอแบ่งยารักษาเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งโรงเรียนเองก็ไม่ได้มีความพร้อมสำหรับบริการด้านสาธารณสุขในทุกๆ ความเจ็บปวย แต่หลังจากนี้ เรามั่นใจว่าศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนที่ได้รับมอบแห่งนี้ จะทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของคนในชุมชนมากขึ้น โดยโรงเรียนจะทำงานร่วมกับ รพ.สต.ยางเปียง ในการวางแผนใช้ศูนย์ฯ เพื่อดูแลนักเรียน และบริการชุมชนต่อไป ผมในฐานะตัวแทนชุมชน ขอขอบคุณที่เห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ขอบคุณครับนายธงชัย เกษมศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไคร้ กล่าวทิ้งท้าย