close

This option is currently not available

Close close
SKY GROUP ร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ โครงการ “ส่งน้องจบ ป.ตรี”

SKY GROUP

ร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ โครงการ “ส่งน้องจบ ป.ตรี”

ตัวแทนพนักงาน กลุ่มบริษัท สกายกรุ๊ป ผู้นำด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ มอบเงินบริจาค จำนวน 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ที่เรียนดี ในโครงการ “ส่งน้องจบ ป.ตรี” โดยมีคุณปารณีย์ แสนสุด ผู้จัดการแผนกจัดหาทุนฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ สำนักงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ ประชาอุทิศ

โดยเงินบริจาคในครั้งนี้ เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานในกลุ่มบริษัท สกายกรุ๊ป ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้และช่วยเหลือสังคม

“โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี” มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นโครงการที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 4 (Sustainable Development Goal 4) ที่ต้องการสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 322 คน ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยต่อยอดโอกาสและความฝันของเด็กยากไร้ให้มีอนาคตที่สดใส สามารถมีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูครอบครัวให้มีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนพันธกิจ ในการสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนไทยได้มีความเสมอภาคทางการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนและประเทศชาติ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในครั้งนี้ ที่สนับสนุนและเล็งเห็นความสำคัญการศึกษาแก่เด็กยากไร้

 

#WorldVisionThailand

#ForChildWellBeing

#มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

#ศุภนิมิตเพื่อเด็กอยู่ดีมีสุข

# SKYGROUP.