close

This option is currently not available

Close close
อาหารมื้อเช้าสำคัญแค่ไหน..สำหรับเด็ก

อาหารมื้อเช้าสำคัญแค่ไหน..สำหรับเด็ก

'โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม' เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกลมีภาวะโภชนาการสมวัย

อาหารเช้านั้นสำคัญแค่ไหน? งดอาหารเช้าส่งผลดี ผลเสียต่อร่างกายอย่างไร? ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันจนปัจจุบันว่า อาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่เราควรต้องบริโภคทุกวันหรือไม่ นักวิชาการหลายคนก็ยืนยันว่าการงดอาหารเช้าไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย พอๆ กับที่มีนักวิจัยอีกหลายคนกล่าวในทางตรงกันข้าม

แต่สำหรับเด็ก มื้อเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุด เพราะหากเด็กไม่ได้กินอาหารเช้าจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กไปตลอดทั้งวัน เด็กอาจขาดสมาธิส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ที่ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งยังส่งผลต่อสติปัญญาและพัฒนาการของเด็กในระยะยาว ด้วยวัยเด็กเป็นวัยที่มีพัฒนาการในทุกๆ ด้านทั้งร่างกายและสติปัญญาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การไม่ได้กินอาหารเช้าอาจนำไปสู่การที่เด็กจะมีภาวะทุพโภชนาการซึ่งมีผลต่อทั้งพัฒนาการในทุกๆ ด้าน

ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กยังคงเป็นปัญหาหลักในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จากข้อมูลของ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า “เด็กไทยช่วงอายุ 6 เดือน – 12 ปี ทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ห่างไกลยังคงเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขาดสารอาหาร หรือมีอัตราน้ำหนักเกินและโรคอ้วน” แม้ผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคมื้อเช้าจะมีสัญญาณที่ดีว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ได้บริโภคอาหารในมื้อเช้า แต่สำหรับพื้นที่ยากลำบากห่างไกล ยังมีเด็กจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงอาหารเช้า 

ครูพัชดา น้ำผึ้ง ครูชำนาญการฯ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จ.น่าน กล่าวว่า “เด็กนักเรียนที่โรงเรียนของเราเป็นชาติพันธุ์ม้ง ที่ผ่านมาปัญหาของเด็กคือ เด็กไม่ได้กินอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน หรือได้กินแต่อาหารก็ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ด้วยฐานะครอบครัวที่ยากจน ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ต้องออกจากบ้านไปไร่ไปสวนแต่เช้า ทำให้ไม่มีเวลาดูแลอาหารของลูก การละเลยเรื่องอาหารของลูกๆ ยังเกิดจากการขาดความตระหนักถึงความสำคัญของอาหาร โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้า ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วย”

จากความไม่ละเลยและเห็นถึงความสำคัญของโภชนาการสำหรับเด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มีการดำเนินงาน โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดเตรียมมื้อเช้าที่ครบคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กปฐมวัย พร้อมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก โภชนาการเด็ก สร้างความตระหนักแก่ทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องกับเด็กให้เห็นความสำคัญของอาหาร โดยเฉพาะอาหารเช้า ซึ่งจำเป็นสำหรับพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน

โครงการพัฒนาฯ จ.น่าน พื้นที่ดำเนินงานถ้ำเวียงแก ได้มีการสนับสนุน โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสามารถทำให้เด็กยากไร้มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย เป็นรากฐานชีวิตสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและพร้อมทำงานในอนาคต รวมถึงสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะด้านโภชนาการสำหรับเด็กด้วย

“ตั้งแต่ปี 2019 ที่เราเริ่มดำเนินโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม จนถึงปัจจุบัน เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องภาวะโภชนาการของเด็ก จากการตรวจสุขภาพในปีนี้ เราพบเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์เพียง 1 คน จากเด็กทั้งหมด 88 คน รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของอาหารเช้ามากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการให้ความสนใจ การสอบถามในการประชุมผู้ปกครอง และการสนับสนุนวัตถุดิบตามฤดูกาลจากผู้ปกครอง จากชุมชน เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารเช้าให้เด็กที่โรงเรียน ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่ครอบครัวเขาผลิตได้ หลายครั้งที่โรงเรียนแทบไม่ต้องซื้อวัตถุดิบสำหรับนำมาประกอบอาหารเลยค่ะ”