close

This option is currently not available

Close close
เพราะเด็กคืออนาคต ทั้งชุมชนต้องร่วมดูแล

เพราะเด็กคืออนาคต ทั้งชุมชนต้องร่วมดูแล

มูลนิธิศุภนิมิตฯ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง ชวนเครือข่ายร่วมดูแลเด็กปฐมวัย

“สิ่งที่ได้รับการอบรมในวันนี้ ทำให้เราได้ฉุกคิดในบางประเด็นที่เรามองข้ามและละเลย เช่น ความรู้สึกของเด็ก หลายครั้งการพูดคุยของเราก็มีน้ำเสียงที่ใช้อารมณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก ทำให้เรานำไปคิดไปปรับใช้ รวมไปถึงการจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปแนะนำผู้ปกครองเด็กในเรื่องการดูแลลูกๆ ต่อไป” นางสาวจินดารัตน์ บุญเกตุ ครูโรงเรียนบ้านห้วยอื้น จ.เชียงราย กล่าว

ปัญหาการเลี้ยงดูเด็ก การใช้ความรุนแรง การที่เด็กไม่ได้รับสิทธิที่ควรได้รับ รวมไปถึงความสัมพันธ์และความอบอุ่นในครอบครัวลดลง เปรียบเสมือนเชื้อร้ายที่เป็นสาเหตุความเจ็บป่วยของสังคมมาอย่างยาวนาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน เป็นประเด็นที่ต้องมีแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ซึ่งคงไม่มีใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงลำพัง แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งเด็ก ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคม

จาก รายงานสถิติการรับแจ้งเหตุและสภาพปัญหาของเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 1มกราคม 2023 – ปัจจุบัน พบว่า “มีรายงานปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 451 ราย เป็นเด็ก 210 ราย ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 293 ราย เป็นเด็ก 183 ราย ปัญหาการถูกทอดทิ้ง 295 ราย เป็นเด็ก 157 ราย” นอกจากนั้นแล้วยังมีปัญหาอื่นๆ อีก อาทิปัญหาถูกทารุณกรรมทางกาย ปัญหาทารุณกรรมทางจิตใจ ปัญหายาเสพติด และปัญหาผลกระทบจากสื่อออนไลน์

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาของเด็กตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รวมถึงระดับสังคม มูลนิธิศุภนิมิตฯ พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง และ จ.เชียงราย ได้ร่วมกันจัด “การอบรมผู้เอื้อกระบวนการหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัย” ถ่ายทอดกระบวนการจากหลักสูตรการพัฒนาเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรครอบครัวสุขสันต์ หลักสูตรสิทธิเด็ก หลักสูตรการปกป้องคุ้มครอง หลักสูตรวินัยเชิงบวก และหลักสูตรการจัดกิจกรรมเพื่อลูกรัก เพื่อให้อาสาสมัครศุภนิมิตฯ ผู้ร่วมพันธกิจ และเจ้าหน้าที่ผู้เอื้อกระบวนการพัฒนาชุมชนฯ มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีความรู้และได้รับการฝึกทักษะประสบการณ์ การนำกระบวนการหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัย ไปต่อยอดขยายผลสู่ครอบครัวเด็กในชุมชน

นางสาวธัญชนก แก้วทุ่น ครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จ.ลำปาง กล่าวว่า “ในชุมชนปัญหาที่พบเจอ คือ ครอบครัวพ่อแม่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัด ทิ้งลูกหลานให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ทำให้เด็กขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดีเพราะค่อนข้างถูกตามใจ และอีกปัญหาที่พบเจอคือ การให้เด็กอยู่กับอุปกรณ์จอเหลี่ยม ทั้งโทรศัพท์ หรือแทปเลต ด้วยเห็นเป็นสิ่งที่เด็กชอบและอยู่นิ่งได้นาน ซึ่งระยะยาวจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กๆ เด็กหลายคนสมาธิสั้น พูดช้า หรือไม่ก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์ที่รับชม”

นางสาวธัญชนกยังกล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ด้วยว่า “เนื้อหาเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะกับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน การให้เวลาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน การพูดคุยสื่อสารสร้างกำลังใจและเสริมแรงกันในครอบครัว ซึ่งในส่วนของครูซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้เข้ามาอบรม ก็จะนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน การดูแลครอบครัว และการอบรมฯ กับผู้ปกครองเด็ก ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในโอกาสข้างหน้าต่อไปค่ะ”  

เช่นเดียวกับ นางสาวสุนารี ธีรธารา อาสาสมัครศุภนิมิตฯ จ.แม่ฮ่องสอน “ตัวฉันเองนอกจากจะเป็นอาสาสมัครศุภนิมิตฯ แล้ว ยังเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วย การเข้าร่วมอบรมฯ ครั้งนี้ได้ประโยชน์มากค่ะ ส่วนตัวก็จะได้นำความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้กับครอบครัวตัวเอง และขยายผลไปยังครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน ทั้งในเรื่องการดูแลลูกด้วยความรัก การแสดงความรักต่อลูกอย่างเหมาะสม การลดการใช้ความรุนแรง ซึ่งจะทำให้ครอบครัวมีความสุข มีความผูกพันกันมากขึ้นค่ะ”

การจัดการอบรมฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน รูปแบบโครงการพัฒนาชีวิตเด็ก (Child Development) มูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มุ่งเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์เชิงบวก ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และได้อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการ มีความพร้อมด้านการศึกษา รวมไปถึงครอบครัวที่จะได้รับการจัดเตรียมให้มีความพร้อมเรื่องแหล่งอาหาร การรับมือการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติและธรรมชาติ เพื่อเตรียมครอบครัวให้พร้อมก้าวเดิน บนเส้นทางการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน