close

This option is currently not available

Close close
ค่ายผู้นำเยาวชน พื้นที่เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิต

ค่ายผู้นำเยาวชน พื้นที่เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิต

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เสริมศักยภาพเยาวชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบัน “ทักษะผู้นำ” เป็นทักษะที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน พวกเขาต้องเติบโตในสังคมที่มีการแข่งขัน มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่มีทักษะความเป็นผู้นำ จึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า เพราะเขาจะสามารถนำทักษะหลายๆ ด้านมาปรับใช้กับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เห็นถึงโอกาสที่เยาวชนจะได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ จัดการอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้นำเยาวชน ซึ่งครั้งนี้มีเยาวชนและครู จากโครงการพัฒนาฯ เชียงรายตะวันตก (แม่สรวย และแม่สลอง) และโครงการพัฒนาฯ จ.น่าน (ถ้ำเวียงแก) รวมกว่า 70 คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงราย

เหล่าผู้นำเยาวชนต่างได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรม บทเรียน ที่เน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น กับเนื้อหาบทเรียนที่ครอบคลุมทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการตระหนักรู้และสร้างความมั่นใจในตนเอง ทักษะการจัดการอารมณ์ ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดเป็นทักษะที่จำเป็นทั้งสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน และสำหรับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้นำ

นางสาวสุภาษิณี หรือ น้องดาดา อายุ 17 ปี ตัวแทนผู้นำเยาวชน จ.เชียงราย กล่าวว่า “เมื่อหนูได้เข้ามาที่นี่ หนูรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ เพราะเพื่อนมาจากหลายจังหวัด แต่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ความไม่มั่นใจกลับเปลี่ยนเป็นความประทับใจ หนูได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำในกลุ่มการทำงาน ทั้งยังได้ฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์ รวมไปถึงทักษะในการจัดการ และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาสมมุติที่ทางวิทยากรจัดขึ้นค่ะ”

เช่นเดียวกับ นางสาวกมลชนก หรือ น้องปีใหม่ อายุ 16 ปี ตัวแทนเยาวชน จ.เชียงราย “หนูได้รับประโยชน์เยอะเลยค่ะ ทั้งความมั่นใจ การสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจมากขึ้น ทั้งยังได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทำให้เรากล้าคิด กล้าพูดมากขึ้น และเป็นโอกาสให้เราได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น หนูได้เพื่อนใหม่จากค่ายนี้หลายคนเลยค่ะ

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เหล่าผู้นำเยาวชนยังได้มีโอกาสร่วมระดมความคิดเห็นในการริเริ่มโครงการฯ ที่จะดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยมีคณะกรรมการเยาวชนศุภนิมิตฯ ของแต่ละพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นในครั้งนี้เป็นแกนนำเพื่อนร่วมคิดร่วมเขียนโครงการขึ้นมา

และนี่คือส่วนหนึ่งของพลังความคิดที่ตัวแทนเยาวชนได้สะท้อนความคิด และแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน

นายศักดิ์นฤน หรือ น้องแชมป์ อายุ 18 ปี ตัวแทนเยาวชน จ.น่าน “ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในชุมชนของผม คือปัญหาเรื่องขยะครับ ซึ่งเราพบเจอปัญหาเหล่านี้ทั้งในชุมชนและโรงเรียน ผมในฐานะแกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ และประธานสภานักเรียน ผมจะดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนา สร้างความตระหนักและเชิญชวนน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยเราจะเริ่มต้นที่โรงเรียน ที่บ้าน และขยายผลไปยังชุมชนที่เราอาศัยอยู่ครับ”

นางสาวแพรนวล หรือ น้องแพร อายุ 16 ปี ตัวแทนเยาวชน จ.เชียงราย “เยาวชนในชุมชนของหนูมักใช้เวลาว่างไปกับการเที่ยวเตร่ ทำกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ ติดเพื่อน หนูอยากเริ่มทำโครงการ youth club ชวนเพื่อนๆ น้องๆ เข้ามาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นกิจกรรมที่เขาสนใจ อย่างเช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬา e-sport หรือ กิจกรรม cover dance ค่ะ เพราะหนูเชื่อว่าจะทำให้ปัญหาที่หนูกล่าวมาได้รับการแก้ไขให้เบาบางลง”

นางสาวสิริกร หรือ น้องข้าวตัง อายุ 17 ปี ตัวแทนเยาวชน จ.เชียงราย “ชุมชนที่หนูอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขา ซึ่งแต่ละปีจะพบปัญหาเดิมๆ ที่เกิดขึ้น คือ ปัญหาฝุ่นควันไฟจากการเผาป่า ซึ่งนอกจากจะเกิดอันตรายกับสุขภาพแล้ว ยังทำให้สภาพอากาศในหมู่บ้านมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น และอาจจะลุกลามเป็นปัญหาอัคคีภัยได้หากควบคุมไม่ดี หนูอยากทำกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับคนในชุมชน ให้ลด เลิก การเผาป่า ไม่ว่าเพื่อการเกษตร หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ”

รูปแบบโครงการพัฒนาชีวิตเยาวชน โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้เยาวชนในโครงการอุปการะเด็ก และเด็กและเยาวชนในชุมชนห่างไกล มีต้นทุนและทักษะชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมทางเศรษฐกิจและทักษะวิชาชีพ รวมทั้งสร้างเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงชุมชนแก้ไขสังคมให้ดีขึ้น ด้วยเชื่อมั่นในพลังและศักยภาพของเยาวชน เมื่อเยาวชนมีความมั่นใจในตนเอง เขาจะสามารถเป็นพลังที่เติบโต หล่อเลี้ยงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป