คุณเพียงจิต ศรีประสาธน์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบ

“มูลนิธิศุภนิมิตฯ” จับมือ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค”

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรน้ำให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

“มูลนิธิศุภนิมิตฯ” จับมือ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและชุมชนเปราะบาง สร้างแหล่งน้ำสะอาดแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรน้ำให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณอานุภาพ สลับแสง ผู้จัดการฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร เข้ารับมอบเงินบริจาคกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท สนับสนุน “โครงการพัฒนาระบบน้ำสะอาด” (Clean Water System Development Project) เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำให้กับโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค    เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และชุมชนในทุกมิติ รวมถึงด้านสุขอนามัย “น้ำ” เป็นอีกหนึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตและส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ และชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเปราะบางที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้ผสานความร่วมมือกับพันธมิตร ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันผสานความร่วมมือช่วยเหลือผ่าน “โครงการพัฒนาระบบน้ำสะอาด” โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมสนับสนุนระบบเครื่องสูบน้ำ เครื่องกรองน้ำอาร์โอและถังกักเก็บน้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนและคนในชุมชนสามารถมีแหล่งน้ำสะอาดไว้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งของทุกปี

โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ตั้งอยู่พื้นที่บ้านโป่งกลางน้ำ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 340 คน และมีประชากรในชุมชนจำนวน 300 คน โดยประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงมีความเป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบาง ปัจจุบันโรงเรียนประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างมากเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่เชิงเขาสูงลาดเอียงยากต่อการกักเก็บน้ำและน้ำจากแหล่งธรรมชาติที่ใช้คุณภาพต่ำมีตะกอนแดงไม่เหมาะต่อการอุปโภคบริโภค และยังพบปัญหาสุขภาพของเด็กและคนในชุมชนจำนวนมากอันเนื่องจากบริโภคน้ำไม่สะอาด 

โครงการพัฒนาระบบน้ำสะอาด(Clean Water System Development Project) เป็นหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนหนุนยุทธศาสตรองค์กรในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดให้มีน้ำสะอาดปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อเสริมกำลังในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชนกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มกำลัง

ดร. สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อธิบายให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดบนพื้นที่ราบสูงว่า “การขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นปัญหาที่มีมานานในโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งอยู่บนเขาบนดอยในหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ระบบน้ำประปาปกติยากที่จะเข้าถึง ทำให้ชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่มักใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติในรูปแบบระบบประปาภูเขา แต่ทว่ามักพบปัญหาด้านคุณภาพ โดยน้ำมีตะกอนอยู่มากทำให้น้ำขุ่น รวมถึงมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงมีโครงการพัฒนาระบบน้ำสะอาดให้แก่โรงเรียนและชุมชนในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ และมูลนิธิฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนและการเข้าถึงน้ำสะอาด มูลนิธิฯ จึงได้ทำหน้าที่เป็น ‘สะพานความดี’ นำเงินสนับสนุนของทางบริษัทฯ ไปสร้างระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบปัญหาด้านน้ำ”

ด้าน คุณเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค       เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงน้ำสะอาด เพราะ ‘น้ำ’ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์  บริษัทฯ จึงมอบความช่วยเหลือให้แก่น้องๆ นักเรียนและคุณครู โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ จังหวัดเชียงราย ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค โครงการนี้ไม่เพียงตอกย้ำการนำพันธสัญญาขององค์กรมาลงมือทำอย่างแท้จริง แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ ‘เติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) ของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง”

คุณสมเดช พิศาลไพโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ กล่าวขอบคุณ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย “สิ้นสุดการรอคอยกว่า 40 ปี ที่เด็กๆ นักเรียนขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง โดยก่อนหน้านี้แม้โรงเรียนจะติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว แต่น้ำที่ได้ก็ยังสะอาดไม่เพียงพอ บางครั้งมีตะกอนสีแดง เนื่องจากระบบน้ำที่ใช้ในโรงเรียนเป็นระบบน้ำประปาภูเขา ผมต้องขอขอบคุณ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นอย่างสูงที่ช่วยดำเนินการขุดเจาะและสร้างระบบน้ำบาดาลให้แก่โรงเรียน รวมถึงติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่ ทำให้เด็กๆ นักเรียนกว่า 340 คน มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี นักเรียนที่นี่เป็นเด็กชาว อาข่า กะเหรี่ยง และลาหู่ ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยบนพื้นที่ราบสูง ห่างไกลความเจริญ พวกเขายังต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผมขอขอบคุณน้ำใจจากแดนไกลที่มาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับ”

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณทุกพันธมิตรที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทุกพันธกิจ เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาแก่เด็กๆ ครอบครัวและชุมชนเปราะบางในประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมบริบูรณ์