close

This option is currently not available

Close close
‘ครอบครัวสุขสันต์’ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้บุตรหลาน

‘ครอบครัวสุขสันต์’ สร้างภูมิคุ้มกันให้บุตรหลาน

มูลนิธิศุภนิมิตฯ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ชวนผู้ปกครองเรียนรู้การสร้างสุขให้ครอบครัว

ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นรากฐานของชีวิตโดยเฉพาะสำหรับเด็ก ถ้ารากฐานมั่นคง การที่เด็กจะออกไปเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมภายนอก ก็จะไม่เป็นเรื่องน่ากังวลอีกต่อไป มูลนิธิศุภนิมิตฯ พื้นที่ดำเนินโครงการฯ จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ ชวนตัวแทนผู้ปกครองเด็กในความอุปการะจากพื้นที่ดำเนินงานฯ ทองแสนขัน และชาติตระการ กว่า 90 คน เรียนรู้ หลักสูตรครอบครัวสุขสันต์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ โครงการเสริมสร้างจิตวิญญาณของเด็ก (ส่งเสริมคุณธรรมและการปกป้องคุ้มครองเด็ก) เพื่อสร้างความตระหนักกับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยบนพื้นฐานความรัก เพื่อให้เกิดการใส่ใจเลี้ยงดู และจัดเตรียมสำหรับความอยู่ดีมีสุขของเด็ก อันจะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีให้บุตรหลานในครอบครัว

คุณสิริมา วังป่า ผู้จัดการโครงการพัฒนาฯ จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ กล่าวถึงการอบรมนี้ว่า “การจัดอบรมหลักสูตร ครอบครัวสุขสันต์ในครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ปกครองเด็กในพื้นที่ทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเราได้รับความร่วมมืออย่างดีมาก จากทั้งผู้เข้ารับการอบรมฯ ทีมวิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุตรดิตถ์ และทีมวิทยากรที่เป็นอาสาสมัครศุภนิมิตฯ ซึ่งทีมวิทยากรที่เข้ามานำกระบวนการอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้ผ่านการอบรมผู้เอื้อกระบวนการหลักสูตรครอบครัวสุขสันต์มาแล้ว โดยครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดเพื่อขยายผลกับกลุ่มผู้ปกครองเด็กในพื้นที่ดำเนินงานของเรา”

เทคนิคการสร้างครอบครัวสุขสันต์บนแนวคิดคุณค่า 5 ด้าน คือ การสร้างพื้นที่สำหรับความรักและความเอื้ออาทร การค้นพบเมล็ดพันธุ์แห่งความดี การให้อภัย และเหตุผลสำหรับการขอบคุณ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกทุกคนมอบความรัก ความปรารถนาดี บนพื้นฐานความเข้าใจ เพื่อนำครอบครัวเป็น “ครอบครัวสุขสันต์” อย่างแท้จริง ได้ถูกถ่ายทอดสู่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการอบรมผ่านทั้งการบรรยาย การเล่นเกม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการระดมสมองในกลุ่ม

เพราะเด็กในวัยที่แตกต่างกันจะมีพัฒนาการเจริญเติบโต ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และความคิดต่างกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูลูก กับครอบครัวอื่นๆ ที่มีบุตรหลานในวัยที่แตกต่างกัน จะทำให้เกิดการเรียนรู้ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต้องเข้าใจพัฒนาการของลูกในแต่ละวัย ใส่ใจพวกเขาอย่างเหมาะสมด้วย

คุณจุไรรัตน์ พรมโต หนึ่งในผู้ปกครองที่เข้าร่วมการอบรมฯ กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมการอบรมครอบครัวสุขสันต์ ส่วนตัวได้ความรู้ในเรื่อง การทำให้ครอบครัวมีความสุข ไม่ให้เกิดความร้าวฉาน ซึ่งตัวเองจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จะนำไปสอนลูก การปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุยกับครอบครัว การหาเวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกับลูก รวมไปถึงการดูแลลูกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสำคัญคือตัวเองจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะ”

คุณสุรีพร ภูเงิน ผู้เข้ารับการอบรมฯ กล่าว “ที่ผ่านมาการเลี้ยงลูกของเรา เราจะอยู่เป็นเพื่อนเขา เล่นเป็นเพื่อนเขา หรือเลี้ยงลูกแบบเพื่อน ซึ่งวันนี้ได้เข้ามาอบรมเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครองท่านอื่นๆ ซึ่งมีลูกในช่วงวัยต่างกัน โดยส่วนตัวจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับครอบครัวของเราค่ะ”  

เพราะครอบครัวไม่เพียงมีแต่เด็กและพ่อแม่ แต่หมายถึงทุกคน หลักสูตรครอบครัวสุขสันต์คือเครื่องมือที่สามารถสนับสนุนครอบครัว ให้เดินทางร่วมกันสู่ความบริบูรณ์ในชีวิตครอบครัว

“การอบรมนี้เป็นการอบรมที่ดีมากค่ะ ทำให้เราตระหนักถึงวิธีการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้อง การใช้หลักเหตุผล การไม่ตีลูก สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีของลูกๆ ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้กับครอบครัวของเรา ให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้นค่ะ” คุณสุวนันท์ นันตา กล่าวทิ้งท้าย