close

This option is currently not available

Close close
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี มอบเครื่องกรองน้ำและไก่พันธุ์ไข่ให้กับโรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี

มอบเครื่องกรองน้ำและไก่พันธุ์ไข่ให้กับโรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะผู้ใหญ่ใจดี นำโดย ดร.เมนี่ ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์ ร่วมกับ คุณประภาพรรณ ธีระพันธุ์ พร้อมด้วยบริษัท Matara Studio และเพื่อนๆ เดินทางมาร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด และสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ ณ โรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมี นางสาวกนกอร จุลินทร ผอ.โรงเรียนบ้านประแกต นายพิทักษ์ แดงสกุล ท่านสมาชิก อบจ.จันทบุรี และ นายสุทิน มุขดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบโครงการ

นอกจาการการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด และไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหารและอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรมแล้ว ทาง ดร.เมนี่ คุณประภาพรรณ และคณะฯ ยังได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 16 ทุนๆ ละ 500 บาท รวมถึงมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อการศึกษา ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอีกด้วย

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี มอบเครื่องกรองน้ำและไก่พันธุ์ไข่ให้กับโรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
มูลนิศุภธินิมิตฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี มอบเครื่องกรองน้ำและไก่พันธุ์ไข่ให้กับโรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
มูลนิศุภธินิมิตฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี มอบเครื่องกรองน้ำและไก่พันธุ์ไข่ให้กับโรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

โรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กนักเรียนจำนวน 85 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาน้ำดื่มไม่สะอาดเนื่องจากน้ำที่โรงเรียนนำมาใช้อุปโภค-บริโภคเป็นน้ำที่มาจากบาดาล ซึ่งมีความขุ่น ตกตะกอนสีแดง ไม่สามารถนำมาใช้บริโภคได้ ประกอบกับเครื่องกรองน้ำที่มีอยู่หมดอายุการใช้งานไม่สามารถกรองน้ำให้สะอาดได้ และทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุง

การสนับสนุนของท่านในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน รวมไปถึงครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ จนถึงลดปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี มอบเครื่องกรองน้ำและไก่พันธุ์ไข่ให้กับโรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
มูลนิศุภธินิมิตฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี มอบเครื่องกรองน้ำและไก่พันธุ์ไข่ให้กับโรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
มูลนิศุภธินิมิตฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี มอบเครื่องกรองน้ำและไก่พันธุ์ไข่ให้กับโรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
มูลนิศุภธินิมิตฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี มอบเครื่องกรองน้ำและไก่พันธุ์ไข่ให้กับโรงเรียนบ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี