close

This option is currently not available

Close close
Reach & Match สื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Reach & Match สื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพลินเล่นเพลินเรียนรู้ ‘ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.น่าน’ พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

ปฐมวัย คือช่วงเวลาตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์จนถึง 6 ปี เป็นช่วงปีที่สำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการและอนาคตของเด็ก สมองของเด็กในช่วงเวลานี้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เด็กจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการหลักทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการด้านการเรียนรู้ พัฒนาการทางด้านภาษา และพัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์ จะได้รับการเสริมสร้างอย่างเต็มที่

ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลชนแดน เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาในการเตรียมพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย ทั้งปัจจัยความห่างไกล ด้วยภูมิประเทศเป็นเขตภูเขา มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ชุมชนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภาษา เด็กมักใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร และบางส่วนมีพัฒนาการที่ล่าช้าร่วมด้วย เป็นอุปสรรคสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาทางศูนย์พัฒนาเด็กตำบลชนแดนพยายามปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของเด็กๆ ในชุมชน 

ด้วยเป้าหมายร่วมกัน มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ จ.น่าน พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาถ้ำเวียงแก จับมือกับ Reach & Match สนับสนุน “สื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Reach & Match” เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเข้าเรียน และส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขทางสังคมให้เด็กที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร มุ่งเน้นความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ได้กับเด็กชายและหญิง รวมถึงเด็กที่มีความพิการหรือมีพัฒนาการล่าช้า

Reach & Match 1 ชุดสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมและเกมเพื่อสร้างพัฒนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้มากถึง 40 รูปแบบ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะนำส่งให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านครูผู้สอน ซึ่งจะทำหน้าที่เสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถของเด็กๆ ด้วยแนวทางการเรียนที่เหมาะสมกับเด็กทุกคนผ่านกระบวนการเล่น

ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพันธกิจภูมิภาคเหนือ–กลาง กล่าวว่า “หนึ่งในจุดมุ่งเน้นของมูลนิธิศุภนิมิตฯ คือ เด็ก 3-6 ปี พร้อมสู่การเข้าโรงเรียน เด็กทุกคน ไม่ว่าจะเชื้อชาติ เพศ หรือสัญชาติใด ควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม เราทำงานกับผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหลากหลายภาคส่วน เพื่อทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้”

“สื่อการสอนชุด Reach & Match เป็นประโยชน์มากค่ะ เพราะเด็กในวัยนี้พัฒนาการเจริญเติบโตส่วนหนึ่งมาจากการเล่น โดยเฉพาะการเล่นอย่างสร้างสรรค์ สื่อชุดนี้เสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้หลากหลาย และ ที่สำคัญคือ สื่อการสอนชุด Reach & Match สามารถจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีพัฒนาการปกติ และ พัฒนาการล่าช้า ลดปัญหาเด็กพัฒนาการล่าช้าถูกละเลยในชั้นเรียน” ครูเขมจิรา บรรเทิง หัวหน้าสถานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลชนแดน จ.น่าน กล่าวทิ้งท้าย