close

This option is currently not available

Close close
“เรียนรู้ เรียนเล่น สู่การพัฒนาด้านร่างกายและสมองอย่างสมวัย”

“เรียนรู้ เรียนเล่น สู่การพัฒนาด้านร่างกายและสมอง”

กลุ่มแฟนคลับ สิงโต-คริส มอบเงินบริจาคสนับสนุนเครื่องเล่นให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 Peraya Japan กลุ่มแฟนคลับของ 2 ศิลปินวัยรุ่น คุณปราชญา เรืองโรจน์ (สิงโต) และคุณพีรวัส แสงโพธิรัตน์ (คริส) มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ จำนวน 60,500 บาท จากกิจกรรม KristSingto Japan Charity เพื่อสนับสนุนชุดเครื่องเล่นสนาม ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งเพล อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีนางยุพา ทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์) เป็นผู้รับมอบชุดเครื่องเล่นดังกล่าว

KristSingto Japan Charity เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มแฟนคลับ Peraya Japan ได้จัดทำโครงการขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมทุนจากกลุ่มแฟนคลับในประเทศญี่ปุ่น ผ่านช่องทางทวิตเตอร์ ปัจจุบันมี Follower ประมาณ 20,000คน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับ 2 ศิลปิน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม และสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มแฟนคลับมีความประสงค์มอบเป็นเครื่องเล่นสนามให้กับเด็กๆ เพราะเชื่อว่าการเล่นช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีสมวัย และเพื่อมอบให้เป็นของขวัญเนื่องในวันครบรอบโอกาสพิเศษของ 2 ศิลปิน นั่นก็คือวันที่ 19 เมษายน

โรงเรียนบ้านทุ่งเพล เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 146 คน เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 พบปัญหาอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามมีอย่างจำกัด และบางส่วนก็อยู่ในสภาพชำรุดที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย อีกทั้งเด็กๆ ควรได้มีเครื่องเล่นที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้ ในการพัฒนาและเพิ่มพลังสมองของเด็กในวัยเรียนโดยเฉพาะช่วงอายุ 5-12 ปี จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีอุปกรณ์หรือสื่อ ที่ช่วยเพิ่มพลังสมองซึ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในวัยเด็กเล็ก อีกทั้งเป็นการสนองรับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เด็ก “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพราะความรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นเครื่องเล่นสนามเพื่อให้เด็กได้เล่น ได้เรียนรู้ เพื่อเพิ่มพลังสมอง เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอเป็นตัวแทนครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเพล ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบเครื่องเล่นสนามที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้กับเด็กๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างสมวัย