close

This option is currently not available

Close close
การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี : อมก๋อย

การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี : อมก๋อย

ปัจจุบันปัญหาของเยาวชนในสังคมไทยรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับเยาวชนเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรงต่าง ๆ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์สาธารณประโยชน์ที่ทำงานด้านการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ของเยาวชน ได้ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาชีวิต เพื่อลดปัญหาในชุมชนให้ได้อย่างยั่งยืน

โดยที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คุณเอกทัย ชันซื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างแรงจูงใจกับนักเรียนในการมาโรงเรียน การฝึกฝนให้เกิดทักษะทางด้านดนตรี ความกล้าแสดงออก ความมีวินัยและยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนอย่างมากมาย

ครูวิชิตพล มีแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านยางเปา ผู้ดูแลโครงการฯ เล่าให้ฟังว่า “การดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรีที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการของนักเรียนในหลายด้าน เช่น นักเรียนของเรามีความตั้งใจเรียนมากขึ้น หลายคนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย ความอดทน ความกล้าแสดงออกและความมีจิตอาสาในการบริการสังคม ที่สำคัญโครงการฯนี้ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วยครับ”

การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี : อมก๋อย

ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียนแล้วการดำเนินโครงการฯ ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ภาพแห่งความสุขและความภูมิใจของผู้ปกครองที่เห็นพฤติกรรมของลูกหลานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ปัญหายาเสพติดและการมั่วสุมของเยาวชนในชุมชนมีแนวโน้มที่ลดลง โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยการสนับสนุนจากผู้อุปการะ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

“สุดท้ายในนามตัวแทนของชุมชน สถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านยางเปา ขอขอบคุณท่านผู้อุปการะและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมากครับ ที่เห็นถึงความสำคัญของเยาวชนและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ นี้ ขอบคุณมากครับ” คำขอบคุณพร้อมรอยยิ้มแห่งความสุขและภาคภูมิใจของ ครูวิชิตพล มีแก้ว ที่ฝากถึงผู้อุปการะและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย