close

This option is currently not available

Close close
เส้นทางความสุข ‘น้ำดื่มชุมชนบ้านเปี๊ยะหัวเนิน’

เส้นทางความสุข ‘น้ำดื่มชุมชนบ้านเปี๊ยะหัวเนิน’

การแบ่งปันจาก ‘ท่าน’ ช่วยเหลือเด็กในความอุปการะ และส่งผลพัฒนาสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ในทุกๆ ปี ชุมชนบ้านเปี๊ยะหัวเนิน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และชุมชนโดยรอบ จะต้องประสบกับปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้ ฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้น้ำดื่มน้ำใช้ไม่เพียงพอ ส่วนในฤดูฝน ด้วยทำเลที่ตั้งที่เป็นที่ลุ่มจึงต้องเผชิญกับสภาพน้ำท่วมขังเกือบทุกปี จะมากหรือน้อย สั้นหรือยาวเท่านั้น แน่นอนว่าน้ำที่เก็บในตุ่มที่ถูกน้ำท่วมขังย่อมไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงน้ำประปาก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยเช่นกัน

เพื่อให้ ‘เด็ก’ และทุกคนในชุมชนบ้านเปี๊ยะหัวเนินได้มีน้ำดื่มและน้ำใช้อย่างเพียงพอ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงาน ‘โครงการปรับปรุงน้ำดื่มสะอาดและสุขาภิบาล’ โดยสนับสนุนงบประมาณในการขุดบ่อบาดาลและจัดซื้ออุปกรณ์ระบบน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำดื่มและน้ำใช้สำหรับชุมชนบ้านเปี๊ยะหัวเนิน

ระหว่างการดำเนินงานที่มีทุนเริ่มต้นจากการแบ่งปันอุปการะเด็กจากท่านผู้อุปการะ เราได้ดำเนินงานรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน ทั้งหน่วยงานปกครองในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ในการร่วมสนับสนุนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก และเป็นปัญหาของชุมชนด้วย จนเกิดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน และก่อเกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อให้เด็กและทุกคนในชุมชนได้มีน้ำดื่มสะอาด เราเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า เส้นทางความสุข’ ที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น

ลุงสมบูรณ์ ทองพูน ชาวบ้านในชุมชนบ้านเปี๊ยะหัวเนิน ที่ปันพื้นที่ 64 ตร.ม. สำหรับขุดบ่อบาดาล ตั้งหอประปา และโรงน้ำดื่ม “ตรงนี้เป็นที่ของลุงและครอบครัว ลุงเห็นมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาทำงานช่วยลูกหลาน ช่วยชุมชน มีความตั้งใจดี พอรู้ว่าจะมีการสร้างระบบประปาชุมชน จะขุดบ่อบาดาล ลุงก็เลยยินดีแบ่งที่ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ลุงดีใจที่ได้มีส่วนร่วม ลูกหลานจะได้มีน้ำดื่ม มีน้ำใช้ที่สะอาด

ทว่า...พื้นที่ที่ลุงสมบูรณ์แบ่งปันให้นั้นมีคูน้ำผ่าน ต้องมีการปรับถมพื้นที่ให้แข็งแรงสำหรับตั้งโรงน้ำดื่มและหอประปาชุมชน อบต.คลองน้อย เห็นความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้ของชุมชน เราจึงพิจารณาตั้งงบประมาณสนับสนุนการปรับพื้นที่ ถมทราย เทปูน บริเวณบ่อบาดาล หอประปา และโรงน้ำดื่มชุมชนค่ะ” นางกมลชนก รอดพิสดาร นายก อบต.คลองน้อย กล่าว

เส้นทางความสุขที่เกิดจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ยังไม่จบเพียงเท่านั้น มติจากคณะกรรมการชุมชนบ้านเปี๊ยะหัวเนิน ที่เกิดจากการร่วมประชุมของชาวบ้าน ได้สรุปเป็นทิศทางเดียวกันว่า

“เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลระบบน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคของผู้อุปการะ น้ำดื่มที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ มาช่วยเหลือชุมชนของเรา ผมและลูกบ้านช่วยกันบริจาคเงินตามที่แต่ละคนมีเพื่อสร้างโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำและจุดบริการน้ำดื่มของชุมชนครับ ระบบน้ำดื่มชุมชนช่วยให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำดื่มไปได้มาก ต่อถังถ้าไปซื้อก็จะราคาประมาณ 15-20 บาท แต่มากดจากระบบน้ำดื่มชุมชนก็จะเหลือเพียงถังละประมาณ 4 บาทเท่านั้น เงินจากการจำหน่ายน้ำดื่มก็จะมีคณะกรรมการชุมชนนำมาบริหารจัดการเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลทำความสะอาด และกันเงินส่วนหนึ่งออมเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลซ่อมบำรุง ค่าเปลี่ยนไส้กรองน้ำ เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลให้ชุมชนของเรามีน้ำดื่มสะอาดไปนานๆ ครับนายประจักษ์ แขดวง (เสื้อเขียว) ผู้ใหญ่บ้านเปี๊ยะหัวเนิน หมู่ 7 ยิ้มระหว่างพาเราเดินชมโรงเรือนน้ำดื่มชุมชนที่ตอนนี้ได้เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจาก ‘เด็ก’ และทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดในราคาที่ควักกระเป๋าจ่ายได้แบบสบายๆ แล้ว ภาพความร่วมมือของชุมชนที่เกิดขึ้น ทำให้เรามองไกลไปถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

เส้นทางแห่งความสุขที่ชุมชนบ้านเปี๊ยะหัวเนิน หมู่ 7 จ.นครศรีธรรมราช นี้ มีจุดเริ่มต้นจากการแบ่งปันของ ท่าน’ ซึ่งไม่เพียงช่วยเหลือเด็กในความอุปการะเท่านั้น แต่ยังส่งผลสู่การพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย