close

This option is currently not available

Close close
มอบของขวัญวันเด็กสากล มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับเครือข่าย CRC ล้านนา เปิดเวที ‘มหกรรมเด็กและสตรีส่งเสียง’

มอบของขวัญวันเด็กสากล

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ CRC ล้านนา เปิดเวที ‘มหกรรมเด็กและสตรีส่งเสียง’

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับเครือข่าย CRC ล้านนา นำโดยมูลนิธิรักษ์เด็ก และองค์กรเครือข่ายกว่า 34 องค์กร มอบของขวัญวันเด็กสากล (20 พฤศจิกายนของทุกปี) เปิดเวที มหกรรมเด็กและสตรีส่งเสียง“ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย” (Lanna CRC Festival#2: Child-Friendly Space to End All Violence against Children and Women) ให้เยาวชนร่วมแสดงพลังความคิดของพวกเขาในการยุติความรุนแรง และประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของเด็ก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เราควรดูแลเด็ก เยาวชนและสตรี ในยุคดิจิทัลอย่างไร ให้ห่างไกลความรุนแรง” แก่ผู้เข้าร่วมงานฯ

ผู้แทนเยาวชนใน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ จากมูลนิธิศุภนิมิตฯ นายลาหู่ เยซอ หรือ จอห์น ในฐานะเป็นตัวแทนร่วมแสดงพลังความคิดจากเยาวชนในหัวข้อละเลย เลยรุนแรง “ประเด็นปัญหาของเด็ก แม้บางเรื่องจะเป็นเรื่องเล็กๆ หากถูกละเลย นานวันอาจแปรเปลี่ยนเป็นปัญหาที่ใหญ่และซับซ้อน อาทิ ความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ การเข้าไม่ถึงความรู้และบริการด้านสาธารณสุข ความรุนแรงในครอบครัว ตัวผมในฐานะเยาวชนขอเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับปัญหาความรุนแรงดังกล่าว”

“อีกปัญหาที่ผมมองว่าสำคัญคือปัญหาของเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติที่ขาดโอกาส อาทิ การไม่มีโอกาสเข้าถึงกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา(กยศ.) การเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียม เช่น วัคซีนโควิด-19 ซึ่งการเข้าถึงจะยากกว่า และโอกาสในการเข้าถึงโครงการรัฐสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาต่อไปในอนาคต”

โดยน้องจอห์น ยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ความละเลยเป็นสาเหตุของความรุนแรง แต่เราทุกคนเป็นคนที่จะสามารถหยุดปัญหาเหล่านั้นได้”