close

This option is currently not available

Close close
มูลนิธิศุภนิมิตฯ บมจ.แสนสิริ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมแรงงานต่างชาติ ‘ความปลอดภัยและการแยกขยะในสถานที่ก่อสร้าง’

จัดการขยะเพื่อสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

อบรมแรงงานต่างชาติ ‘ความปลอดภัยและการแยกขยะในสถานที่ก่อสร้าง’

เราทุกคนมีสิทธิที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ) และเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขอนามัย โภชนาการ และสภาพแวดล้อม (อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก) แต่เชื่อหรือไม่ว่า ขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอาหาร ขวดแก้ว กระดาษกล่อง ฯลฯ หากไม่มีการจัดการที่ดี ขยะเหล่านี้จะส่งผลถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการมีคุณภาพชีวิต และการมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

เพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติที่ทำงานในสถานที่ก่อสร้าง ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้เด็กที่ติดตามพ่อแม่มาอาศัยในบ้านพักแรงงานก่อสร้างได้เข้าถึงสิทธิในการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โครงการการเข้าถึงแรงงานหญิงข้ามชาติและครอบครัวในบ้านพักแรงงานก่อสร้าง (REACH) ซึ่งเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผ่าน “โครงการปลอดภัยและยุติธรรม” (Safe and Fair Program) ได้จัดให้มีการอบรม ความปลอดภัยและการแยกขยะในสถานที่ก่อสร้างโดยได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“ขยะต่างๆ ที่มีอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเราสามารถกำจัดด้วยวิธีต่างๆ ที่ง่ายที่สุดก็คือการลดการใช้-Reduce การนำกลับมาใช้ซ้ำ-Reuse ขยะบางประเภท เช่น ขวดแก้ว เศษเหล็ก เราสามารถนำไปรีไซเคิล-Recycle โดยนำกลับเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ยกตัวอย่างการหลอมขวดแก้วที่แตกนำมาขึ้นรูปเป็นภาชนะแก้วที่พร้อมใช้ประโยชน์ได้ และอีกวิธีที่จะแนะนำให้แรงงานต่างชาติคือ Upcycle เป็นการนำสิ่งของหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือขยะบางประเภท นำมาประดิษฐ์ ออกแบบ แปรรูป เป็นของใช้ที่มีมูลค่าและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม” นายบรรพต ดาวล้อม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว

เริ่มต้นด้วยการชวนแรงงานต่างชาติที่เข้าอบรมนึกถึงขยะต่างๆ ที่มีอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง ชวนให้ทุกคนจัดกลุ่มประเภทของขยะ แนะนำวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการขยะประเภทนั้นๆ และที่ใช้เวลามากที่สุดคือ การลองให้แรงงานต่างชาติทุกคนได้เสนอวิธีในการ Upcycle ขยะเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ตลอดการอบรมมี อาสาสมัครต่างชาติ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยแปลเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้เนื้อหาความรู้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

Mi Thike Swan แรงงานก่อสร้างชาวเมียนมาร์ อายุ 35 ปี ได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ว่า “เราทำงาน เราอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักแรงงานก่อสร้างของเราก็จะดูสะอาดตาค่ะ ขยะบางอย่างเราเอาไปแปรรูปและใช้ประโยชน์ต่อได้ เป็นทั้งการประหยัด และเกิดประโยชน์ใช้สอยด้วยค่ะ กลับไปจะลองเก็บขวดพลาสติกมาทำเป็นกระถางแขวนสวยๆ ไว้ปลูกต้นไม้ค่ะ”

การอบรม ความปลอดภัยและการแยกขยะในสถานที่ก่อสร้างได้ดำเนินงานตลอดเดือนสิงหาคม-ตุลาคมในสถานที่ก่อสร้าง 10 แห่งซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี มีแรงงานต่างชาติที่ทำงานในสถานที่ก่อสร้าง 229 คนเข้าร่วมอบรม

นายสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แสนสิริให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและจัดการให้การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ ภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของแสนสิริ ควบคู่ไปกับนโยบายการบริหารจัดการของเสียภายในพื้นที่ก่อสร้าง ที่เราสนับสนุนการคัดแยกขยะและนำไปขายให้กับผู้ซื้อของเสียที่ถูกต้องตามกฎหมายและนำเงินกลับมาหมุนเวียนภายในโครงการดังกล่าว (waste to WORTH)  โดยการจัดการขยะนอกจากประโยชน์ในเรื่องความสะอาดแล้ว ยังก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราทุกคน”

สำหรับ โครงการการเข้าถึงแรงงานหญิงข้ามชาติและครอบครัวในบ้านพักแรงงานก่อสร้าง (REACH) มีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มความเข้าใจและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติและครอบครัว โดยดำเนินงานในบ้านพักแรงงานก่อสร้าง 10 แห่งซึ่งดำเนินงานโดยแสนสิริ ทั้งในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาครัฐ