close

This option is currently not available

Close close
‘โครงการปรับปรุงน้ำดื่มสะอาดและสุขาภิบาล’ มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านคงคาล้อม จ.นครศรีธรรมราช

น้ำสะอาดให้น้องดื่ม

ลดปัญหาโรงเรียนห่างไกลไม่สามารถจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอ

‘วิกฤตน้ำดื่มสะอาด’ ภัยเงียบที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะในชุมชนห่างไกล จากข้อมูลของกรมอนามัย แหล่งน้ำเพื่อการบริโภคทั่วประเทศรวมถึงในโรงเรียน 66.4% ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่สามารถดื่มได้

โรงเรียนบ้านคงคาล้อม จ.นครศรีธรรมราช ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ คืออีกหนึ่งโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมจะปรับปรุงระบบน้ำดื่มเพื่อเด็กๆ ถังเก็บน้ำฝนในโรงเรียนก็เก่าแสนเก่า ที่ผ่านมาโรงเรียนได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มด้วยการซื้อน้ำเพื่อให้นักเรียนและครูมีน้ำดื่มอย่างเพียงพอ ร่วมกับการให้นักเรียนนำน้ำดื่มมาจากที่บ้าน แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงาน ‘โครงการปรับปรุงน้ำดื่มสะอาดและสุขาภิบาล’ พัฒนาระบบเครื่องกรองน้ำ และตู้กดน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านคงคาล้อมจ.นครศรีธรรมราช ที่ไม่มีแม้แต่ที่กักเก็บน้ำสะอาด เพื่อให้เด็กนักเรียนกว่า 100 คน มีสุขภาพ อนามัย มีโภชนาการที่ดี และเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค และยังเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อม เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วย

คุณกาญจนา มาลัย ผู้จัดการโครงการฯ นครศรีธรรมราช ให้ข้อมูลว่า “จากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน  ทำให้ได้รับทราบถึงสภาพปัญหา บ่อน้ำฝนที่ใช้กักเก็บน้ำอยู่ในที่โล่ง ไม่มีหลังคา ทำให้น้ำที่เก็บไว้ไม่สะอาด มีฝุ่นละออง สิ่งปฏิกูลต่างๆ เช่น เศษใบไม้ หรือมูลสัตว์ปนเปื้อนในน้ำ  จึงได้ประชุมร่วมกับกรรมการโรงเรียน ผู้นำชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำดื่มไม่สะอาด โดยการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำ พร้อมถังกดน้ำเย็นให้กับโรงเรียน”

วันนี้ระบบกรองน้ำดื่มสะอาดที่ได้รับจากน้ำใจของผู้ใหญ่ใจดี ได้รับการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “ผมและเพื่อนๆ มีน้ำดื่มที่สะอาด เย็นชื่นใจ  มั่นใจว่าน้ำสะอาดแน่นอน ผมไม่ต้องนำน้ำมาจากบ้านอีกแล้วครับ” น้องอั่งเปา เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคงคาล้อม กล่าว

“ในนามตัวแทนคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองเด็กนักเรียน  ขอขอบพระคุณผู้อุปการะ ผู้บริจาค และมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้สนับสนุนการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน  เด็กๆ ได้ดื่มน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ส่งผลต่อสุขภาพที่แข็งแรง  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำโรงเรือนเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ”  นายบวรนันท์  ชมเชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม จ.นครศรีธรรมราช