close

This option is currently not available

Close close
มูลนิธิศุภนิมิตฯ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทภาคประชาสังคม จากกระทรวงยุติธรรม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน’

มูลนิธิศุภนิมิตฯ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2565

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อความหวัง ความสุข และความยุติธรรมของเด็กทุกคน เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุข ทั้งด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ พัฒนาครอบครัวและชุมชนของเด็กเปราะบางให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน อาสาสมัคร และระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มแรงงานต่างชาติให้สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านต่างๆ ทั้งหมดคือการแก้ไขรากของปัญหา เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เด็ก ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิมนุษยชน

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้พิจารณาให้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น’ ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) ประเภทภาคประชาสังคม ในฐานะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับมอบรางวัลจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายในงาน ดร.สราวุธ ยังได้รับเกียรติแบ่งปันผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน แก่ผู้ร่วมงานด้วย

องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
ตัวแทนจาก 75 องค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมนิทรรศการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่เด็กและกลุ่มเปราะบาง
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง แบ่งปันผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในพิธีมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

“มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เราช่วยเหลือเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงความเสมอภาค ยุติธรรม และ มีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในพื้นที่ห่างไกลและลำบากที่สุด เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้เด็กได้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ สนับสนุนครอบครัวและชุมชน เอาชนะความยากจน และก้าวไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกำลังของสังคม และประเทศชาติต่อไป มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีโครงการอุปการะเด็กเป็นหัวใจสำคัญ ด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการอุปการะเด็กเพื่อส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้ ส่งมอบไปถึงกลุ่มเปราะบาง มีการระดมความคิดในทุกชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน เพื่อร่วมวางแผน กำหนดทิศทาง สร้างเป้าหมายความอยู่ดีมีสุขของชุมชนของพวกเขา” ดร.สราวุธ กล่าวถึงการดำเนินพันธกิจของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

ทั้งนี้ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ของกระทรวงยุติธรรม ดำเนินงานโดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ คัดเลือกองค์กรทั้งภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีการดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน