close

This option is currently not available

Close close
test

คาโอสนับสนุนศุภนิมิตฯ มุ่งยกระดับองค์ความรู้เยาวชน

ร่วมเสริมความรู้เพศศึกษาอนามัยเจริญพันธุ์ ป้องกันเตรียมพร้อมแก่เยาวชนเปราะบาง

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Kao บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น โดย นายสุเสวี อ่อนดำ ผู้จัดการอาวุโสฯ มอบผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย ‘ลอรีเอะ’ จำนวน 50,000 ชิ้น รวมมูลค่า 406,250 บาท ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น (Freedom Project) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอานุภาพ สลับแสง ผู้จัดการฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

โดยผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีแผนบริหารจัดการในการส่งต่อให้แก่เด็กหญิงในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อ.เมือง จ.ระยอง และโรงเรียนบ้านวังไม้แดง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จำนวน 364 คน ใน โครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น Adolescent sexual and reproductive health promotion program in the new normal (Freedom) projectซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

ตลอดระยะเวลา 48 ปี ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในหลากหลายมิติ โดยมุ่งหวังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิต การดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่สามารถดำเนินงานโดยลำพังได้ จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือกับหุ้นส่วนหรือหน่วยงานภาคี เพราะเราเชื่อว่าจะเป็นส่วนเสริมกำลังสำคัญที่จะทำให้ทุกความช่วยเหลือถูกส่งต่อไปยังเด็ก ครอบครัว และชุมชนเปราะบางยากไร้ได้อย่างเต็มกำลัง