close

This option is currently not available

Close close
KTC-บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสมาชิกบัตร สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุข บริจาคสมทบ "โครงการอุปการะเด็ก" มูลนิธิศุภนิมิตฯ

KTC รวมใจสมาชิกบัตร ช่วยเหลือเด็กเปราะบาง

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และสมาชิกบัตร KTC บริจาคช่วยเหลือเด็กเปราะบาง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุขจะเกิดขึ้นได้ ต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ภาคส่วน และ KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คืออีกหนึ่งผู้สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม คุณสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางขวา) ผู้อํานวยการ - การตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนโครงการอุปการะเด็ก โดยมี คุณเมลิซา อะเบริน (กลางซ้าย) ผู้อํานวยการสายงานการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เงินบริจาคดังกล่าวได้รับการแบ่งปันจากสมาชิกบัตรเคทีซี ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ของเคทีซ

ด้วยการแบ่งปันจากสมาชิกบัตรเคทีซี และบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะได้นำไปดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรเทาปัญหาอันเป็นรากของความยากจน สร้างโอกาสให้แก่เด็กที่เปราะบางยากไร้ เพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน มีความอยู่ดีมีสุข และสามารถพึ่งพาตนเองได้

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณ "เคทีซี" ในการรวมน้ำใจสมาชิกบัตรฯ ส่งมอบเงินสมทบกองทุน "โครงการอุปการะเด็ก"

KTC-บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสมาชิกบัตร สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุข บริจาคสมทบ "โครงการอุปการะเด็ก" มูลนิธิศุภนิมิตฯ