close

This option is currently not available

Close close
ร่วมเป็นผู้ให้ ผ่านการบริจาคเงินกับเรา

ร่วมเป็นผู้ให้ ผ่านการบริจาคเงินกับเรา

ขอพาผู้อ่านทุกคนมาเรียนรู้ว่าความสุขจากการให้เกิดขึ้นอย่างไร และการดำเนินงานของศุภนิมิตฯ พร้อมการรับเงินบริจาคสามารถส่งต่อความสุขให้กับสังคมอย่างยั่งยืนอย่างไร

ไม่ว่าใครก็ล้วนอยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งวิธีการได้รับความสุขนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย แต่การทำให้ความสุขยั่งยืนนั้นอาจจะเป็นเรื่องยาก โดยความสุขเชิงจิตวิทยา ถือเป็นอารมณ์ทางบวกที่ทุกคนอยากจะให้เกิด และเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความสุขคือการมี Empathy หรือความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ซึ่งการเป็น “ผู้ให้” ก็สามารถช่วยให้เราได้รับความสุขนี้ ดังนั้น World Vision ขอพาผู้อ่านทุกคนมาเรียนรู้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้และร่วมบริจาคเงิน เพื่อส่งต่อความสุขให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

การสร้างความสุขให้กับตัวเอง

ตามหลักจิตวิทยาแล้ว การสร้างความสุขต้องเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ Self-Awareness คือ การรู้ว่าเราคิดอะไร รู้สึกอย่างไร รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง เพื่อที่จะระงับอารมณ์เชิงลบที่กำลังเกิดขึ้น หลังจากที่เราจัดการอารมณ์เชิงลบได้ อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยส่งเสริมความสุขคือ การเข้าอกเข้าใจ คิดถึงคนอื่น ทั้งการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของ เงินทอง การบริจาค การให้ความช่วยเหลือ การบริจาคเงิน การบริจาคทุนการศึกษา ไปจนถึงการเป็นอาสาสมัครต่างๆ ล้วนช่วยให้เราเข้าใจถึงความทุกข์ ทำให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยพัฒนาชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้น อีกทั้งจากงานวิจัยหลายแห่งพบว่า การเป็นผู้ให้ยังช่วยหลั่งสารเคมีแห่งความสุขหรือเอ็นโดรฟิน และยังทำให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดหลั่งออกมาต่ำกว่าวันอื่นๆ ส่งผลให้สุขภาพของเราดีในระยะยาวอีกด้วย ในแง่การทำงานของระบบประสาทวิทยา (Neurological Reasons) เมื่อเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการกระตุ้นให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลทำงานส่งเสริมให้ร่างกายและสมองทำงานอย่างเป็นระบบอีกด้วย

นอกจากนี้ สำหรับใครที่อยู่ในภาวะเศร้าหรือทุกข์ใจ อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ผ่านความรู้สึกเหล่านี้ได้อยากรวดเร็ว คือ การช่วยเหลือตัวเองผ่านการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความทุกข์ของคนอื่น เกิดมุมมองใหม่ๆ ลดความรู้สึกอึดอัดต่อตนเอง และยังช่วยพาทุกคนพ้นจากความทุกข์ ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อตัวเองมากขึ้น พร้อมยังมีแรงกระตุ้นในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้น

การทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

บริจาคเงิน: เริ่มต้นสุขใจผ่านการให้ที่ยั่งยืนกับศุภนิมิตฯ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ก่อตั้งขึ้นจากการเริ่มต้นบริจาคเงินเพียงเล็กน้อยแก่เด็กคนหนึ่งของ ดร. บ็อบ เพียร์ซ (Dr. Bob Pierce) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในการส่งต่อความสุขแก่ทุกคน ภายหลังประเทศไทยจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศล โดยมีพันธกิจหลักที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนให้หลุดพ้นจากความยากจน พร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ดำเนินงาน 39 จังหวัด รวม 63 โครงการ

โดยโครงการหลักที่ศุภนิมิตฯ ดำเนินการ คือ โครงการอุปการะเด็ก ซึ่งจะเน้นให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งวัสดุอุปกรณ์และโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน การนำเงินไปส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่เด็กในความอุปการะและครอบครัว ส่วนที่สองเป็นการช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น โครงการอาหารเช้า การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ การสนับสนุนแหล่งอาหารและน้ำสะอาด เป็นต้น และส่วนสุดท้ายคือการจัดสรรเงินไปใช้พัฒนาชุมชน เช่น การสร้างเครือข่ายการปกป้องคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิเด็ก การดูแลเด็ก ฯลฯ ซึ่งช่วยให้เด็กในอุปการะกว่า 40,000 คนและเด็กกว่า 7.8 ล้านคน ได้เข้าถึงการศึกษาและนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากการช่วยเหลือเด็กในอุปการะแล้ว ยังได้ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครอง  การให้ความรู้และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านบริการสุขภาพแก่ประชากรแรงงานข้ามชาติ ครอบครัว และชุมชน

จากที่ได้กล่าวไป ทุกคนสามารถเริ่มต้นเป็นผู้ให้การช่วยเหลือเด็กยากไร้ กลุ่มคนเปราะบางให้พบกับความสุขที่ยั่งยืนได้ผ่านการบริจาคเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีการบริจาคออนไลน์ การโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ การหักบัญชีอัตโนมัติ หรือการตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิต สามารถเลือกชำระแบบรายครั้งหรือรายเดือนต่อเนื่องได้ ทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแน่นอน โดยสามารถติดตามได้จากรายงานการดำเนินการประจำปีของมูลนิธิศุภนิมิตฯ รายงานพัฒนาการเด็กในความอุปการะ ข่าวสารและกิจกรรมทางเว็บไซต์ รวมถึงสื่อต่างๆ  อีกทั้งยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาคไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคออนไลน์

 

โครงการต่างๆของมูลนิธิฯ