close

This option is currently not available

Close close
การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

พาทุกคนมารู้จักแรงงานต่างชาติ ปัญหาต่างๆ อาจเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติ และแนวทางการช่วยเหลือของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่อแรงงานต่างชาติ

แรงงานต่างชาติ หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่ได้เดินทางมาทำงานในประเทศไทย โดยใช้กำลังกายหรือองค์ความรู้ เพื่อผลตอบแทนเป็นค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นๆ ได้ ซึ่งความแตกต่างระหว่างภาษา ความเชื่อ และกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง การถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกจำกัดในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยบทความนี้จะพาทุกคนมารู้จักแรงงานต่างชาติ ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติ และแนวทางการช่วยเหลือของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่อแรงงานต่างชาติ

การทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

ประเภทแรงงานต่างชาติ

การทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

  1. แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย (Regular Migrant Worker) เป็นแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน มีด้วยกัน 4 ประเภท คือ ประเภทตลอดชีพที่ได้รับอนุญาตทำงานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่ ประเภทชั่วคราวคือได้รับอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรแบบชั่วคราวและยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) และประเภทที่เข้ามาทำงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) เช่น แรงงานข้ามชาติจากประเทศลาวและกัมพูชา
  2. แรงงานต่างชาติที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย (Irregular Migrant Worker) เป็นแรงงานต่างชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นกลุ่มที่ไม่มีทักษะฝีมือทำงานในตลาดแรงงานระดับล่าง ซึ่งอาจเกิดจากการขาดแคลนแรงงานไทยหรือคนไทยไม่สนใจทำ ประกอบกับอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าแรงงานไทย ทำให้แรงงานคือ พม่า ลาว และกัมพูชา เป็นที่ต้องการของนายจ้างไทย

 

ข้อดีและข้อเสียของการจ้างแรงงานต่างชาติ

ปัจจุบันนี้ แรงงานต่างชาติเป็นกำลังสำคัญในตลาดแรงงานของประเทศไทย โดยเฉพาะงานบางประเภท เช่น กรรมกร คนงาน เด็กปั๊ม เด็กเสิร์ฟ พนักงานรับจ้างทั่วไป ฯลฯ ซึ่งข้อดีของการจ้างแรงงานต่างชาตินั้น ได้แก่ การได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนชาติพันธุ์ต่างๆ มากขึ้น เพราะจะได้แรงงานที่มีทักษะฝีมือที่เหมาะสม การได้ต้นทุนค่าแรงที่ต่ำลง อีกทั้งนายจ้างยังได้แรงงานที่มีความมั่นคงมากกว่า เพราะโอกาสในการเปลี่ยนงานหรือลาออกทำได้ยากกว่า และการจ้างงานยังมีความยืดหยุ่นมากกว่า กล่าวได้ว่า การแจ้งแรงงานต่างชาติช่วยทำให้ธุรกิจสามารถลดโอกาสที่ธุรกิจจะหยุดชะงักจากการขาดแรงงานได้ รวมถึงการจ้างแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายยังมีตัวแทนช่วยในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและสวัสดิการเบื้องต้นด้วย

อย่างไรก็ตาม หลายธุรกิจมีการหลีกเลี่ยงการจ้างงานถูกกฎหมาย ทำให้เกิดการลักลอบเข้ามาทำงานของแรงงานต่างชาติมากขึ้น ซึ่งการจ้างงานผิดกฎหมายทำให้เกิดผลกระทบทางสังคมไทยอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง ปัญหาการเข้าถึงการศึกษา ปัญหาผู้หญิงและเด็กที่อาจเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก ปัญหาผลกระทบด้านสาธารณสุข ที่แรงงานต่างชาติไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการรับข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านโรคระบาดและสุขภาพอนามัยของชุมชนใกล้ชิด รวมถึงบางกรณี แม้จะมาจากการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย แต่แรงงานต่างชาติหลายคนก็ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิแรงงานพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

 

ความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ

กล่าวได้ว่า ปัญหาการจ้างแรงงานต่างชาติส่งผลกระทบต่อตัวแรงงานเองและสังคมรอบด้าน อย่างกรณีการเข้าถึงการรักษาช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่แรงงานต่างชาติไม่สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างเหมาะสม หรือสิทธิของเด็กที่เป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีพันธกิจการรณรงค์และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิทธิพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ในกลุ่มแรงงานต่างชาติ โดยหนึ่งในตัวอย่างการทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ผ่านมา คือ การร่วมมือกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในการสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติและครอบครัว โครงการการเข้าถึงแรงงานหญิงข้ามชาติและครอบครัวในบ้านพักแรงงานก่อสร้าง (REACH)  และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  ในการทำ “โครงการปลอดภัยและยุติธรรม” (Safe and Fair Program)

การดำเนินงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติทั้งในประเด็นด้านสิทธิแรงงาน การได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ค่าตอบแทนและการทำงานล่วงเวลา การเข้าใจประเด็นสิทธิสตรี สิทธิบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติ แก่แรงงานต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็พร้อมส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้แก่เพื่อนแรงงานข้ามชาติ และช่วยให้สามารถเข้าถึงสิทธิและการบริการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ

สุดท้ายนี้ สำหรับใครที่สนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถบริจาคเงินกับทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้  นอกจากนี้ มูลนิธิยังมีการบริจาคทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างครอบคลุม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคออนไลน์

 

โครงการต่างๆของมูลนิธิฯ