รู้เท่า รู้ทัน ช่วยกันยุติความรุนแรงในเด็ก

การล่วงละเมิดเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายให้ได้รับการเจ็บปวด ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ การละเลยทอดทิ้ง หรือการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ล้วนส่งผลกระทบต่อเด็กๆ ทั้งบาดเจ็บทางกาย ความสามารถในการเรียนรู้ลดลง เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล ไปจนถึงทำร้ายตัวเองหรือส่งผลกระทบในระยะยาวเป็นปัญหาทางจิตใจติดตัวจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (1) ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีเด็กเกือบ 9,000 คน ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ และจากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center: OSCC) (2) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2561 มีเด็กผู้ถูกกระทำความรุนแรง 121,860 ราย โดยการกระทำรุนแรงในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัวขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้เด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศมากที่สุด ส่วนใหญ่จะถูกกระทำโดยคนใกล้ชิด ปัญหาการล่วงละเมิดต่อเด็กจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ โดยได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในปี พ.ศ. 2532 อนุสัญญานี้กำหนดนิยามและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็กเพื่อให้ประเทศต่างๆ ให้ความคุ้มครองดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการสำคัญคือ การไม่เลือกปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กใน 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิในการอยู่รอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิในการมีส่วนร่วม ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

ระวังพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับเด็ก หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิด


 • มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงและให้ความสำคัญด้านสิทธิเด็ก โดยมุ่งเน้นสนับสนุนครอบครัว โรงเรียนและชุมชนให้เป็นสถานที่ปลอดภัย เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆ โดยรับนโยบายจากศุภนิมิตสากลที่ดำเนินงานเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็กในทุกช่วงวัยทั่วโลกกว่า 60 ปี และโครงการหลักที่เริ่มดำเนินการ คือ "รัก ตระหนักรู้ ช่วยกันดูแล" เพื่อแก้ไขปัญหาการละเลย ทอดทิ้ง ซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เน้นกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกันกับภาคีภาคส่วนต่างๆ โดยเริ่มต้นแผนงานใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ

  ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและคุ้มครองเด็ก
  จากการล่วงละเมิดได้


  อ้างอิง
  (1) สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ - http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190517125403792
  (2) ประชาไท - https://prachatai.com/journal/2018/11/79659