บรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย ฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้ผู้ได้รับผลกระทบ

บรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย

ฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้ผู้ได้รับผลกระทบ

มรสุมและพายุที่พัดผ่านประเทศไทยปีนี้ส่งผลให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ระดับน้ำในแม่น้ำและเขื่อนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นท่วมหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอยุธยา สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี บ้านเรือน โรงเรียน วัด และพื้นที่การเกษตรจมอยู่ใต้น้ำ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน อีกทั้งกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ประสบภัย เด็กๆ ต้องขาดเรียนหลายเดือน พ่อแม่ไม่สามารถไปทำงาน ขาดแคลนรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ทั้งยังต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยและชีวิตความเป็นอยู่เดิม นับเป็นความทุกข์ทางกายและใจอย่างแสนสาหัส

image

ยินดีบริจาคสนับสนุนกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

เด็กๆ และครอบครัวยากไร้กำลังรอความช่วยเหลือจากท่านเพื่ออยู่รอดและฟื้นฟูจากวิกฤตครั้งนี้ เงินบริจาคของท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ อย่างน้องกฤติกาได้

บริจาคขั้นตำ 100 บาท

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้แจกจ่ายถุงยังชีพจำนวนกว่า 3,800 ชุดให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น

แม้ว่าปัจจุบันระดับน้ำจะลดลงจนเกือบจะเป็นปกติแล้วในหลายพื้นที่ ทว่าเกือบ 4,000 ครอบครัว 14 โรงเรียนและ 26 ชุมชนในสามจังหวัดยังต้องเผชิญหน้าและใช้ชีวิตอยู่กับร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

ทุกข์ของพวกเขา ท่านช่วยบรรเทาได้

ขอท่านร่วมบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูชีวิตให้กับผู้ประสบภัยใน 4 ด้านหลัก ดังนี้

  • วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม ปรับปรุง และทำความสะอาดอาคารเรียน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ชุดใหม่ ให้เด็กๆ ได้กลับไปเรียนหนังสืออีกครั้ง
  • เมล็ดพันธุ์ผักและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและแหล่งอาชีพของครอบครัว
  • ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ช่วยผู้ประสบภัยให้อิ่มท้อง มีเรี่ยวแรงและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อ
  • สนับสนุนปัจจัยดำรงชีวิตและของใช้จำเป็นสำหรับครอบครัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน เสื้อผ้า และมุ้ง

โครงการอื่นๆของศุภนิมิตฯ

ร่วมบริจาค