close

This option is currently not available

Close close
มูลนิธิศุภนิมิตฯ รับสมัครหน่วยงานผู้รับทุนรอง งานด้านเอชไอวีและวัณโรค ปี 2567-2569 (แผนงานประชากรข้ามชาติ ระบบสุขภาพชุมชน สิทธิมนุษยชนและเพศภาวะ)

มูลนิธิศุภนิมิตฯ รับสมัครหน่วยงานผู้รับทุนรอง

งานด้าน TB-HIV ปี 67-69 (แผนงานประชากรข้ามชาติ ระบบสุขภาพชุมชน สิทธิและเพศภาวะ)

ตามที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศ (Country Coordinating Mechanism - CCM) ให้ดำเนินงานในฐานะหนึ่งในหน่วยงานรับทุนหลักภาคประชาสังคม โครงการด้านวัณโรคและเอชไอวีปี พ.ศ. 2567-2569 ภายใต้งบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้เอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยรับผิดชอบในส่วนของ 

  1. การให้บริการแบบบูรณาการที่นำโดยชุมชนสำหรับประชากรข้ามชาติ
  2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบในชุมชนที่มีความยืดหยุ่นและความยั่งยืน รวมถึงการจัดตั้งกลไกสนับสนุนทางเทคนิค
  3. การขจัดอุปสรรคด้านสิทธิมนุษยชนและเพศภาวะในการเข้าถึงบริการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งประกาศรับสมัครหน่วยงานผู้รับทุนรอง (SR) สำหรับการของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานด้านเอชไอวี และวัณโรค รอบปี 2567-2569 ในแผนงานประชากรข้ามชาติ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบบสุขภาพชุมชน และการขจัดอุปสรรคที่สืบเนี่องจากประเด็นสิทธิมนุษยชนและเพศภาวะ โดยเปิดรับสมัครหน่วยงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการที่นำโดยชุมชนสำหรับประชากรข้ามชาติ ตามหลัก RRTTPR (reach, recruit, test, treat, prevent, retain) การเสริมสร้างระบบสุขภาพในชุมชนที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน และสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการขจัดอุปสรรคด้านสิทธิมนุษยชนและเพศภาวะในการเข้าถึงบริการ

หากหน่วยงานท่านสนใจและประสงค์ร่วมสมัคร กรุณาส่งแบบแสดงความจำนง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงจากกรอบยุทธศาสตร์คำขอรับทุนจากกองทุนโลกฯ โดยคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศ (CCM) พร้อมแนบแผนงบประมาณดำเนินโครงการอย่างย่อ และแบบประเมินศักยภาพองค์กรอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมอยู่ในชุดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้หน่วยงานท่าน จำเป็นต้องส่งเอกสารที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน กลับมายังมูลนิธิศุภนิมิตฯ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. โดยส่งผ่านทางที่อยู่อีเมลดังนี้ คือ Amaralak_khamhong@wvi.org และ Harley_hamilton@wvi.org 

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

----------

กรุณาคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษาไทย  English

----------

For English, please click HERE