รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีแรก
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 2
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 3
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 4
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 5
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 6
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 7
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 8
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 9
 
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 10
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 11
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
โทร. 0 20221 9200 ถึง 2
เบอร์ต่อ 361 (คุณรัตชนก)
แฟกซ์ 0 2022 9208

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ‘The Heart of Giving’ เป็นปีที่ 11
จำนวน 11 โรงเรียน

โรงเรียนเซนต์เทเรซา
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนกงลี้จงซัน
โรงเรียนดวงวิภา
โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนสายอักษร
โรงเรียนอโศกวิทย์ อ่อนนุชแผนกอนุบาล
โรงเรียนอโศกวิทย์ อ่อนนุช
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี