รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีแรก
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 2
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 3
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 4
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 5
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 6
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 7
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 8
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 9
   
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 10
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 11
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
โทร. 0 20221 9200 ถึง 2
เบอร์ต่อ 361 (คุณรัตชนก)
แฟกซ์ 0 2022 9208

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ‘The Heart of Giving’ เป็นปีที่ 7
จำนวน 13 โรงเรียน

โรงเรียนเซนต์จอห์น
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
โรงเรียนเผดิมศึกษา
โรงเรียนกว่างเจ้า
โรงเรียนธนินทรวิทยา(อนุบาล)
โรงเรียนธนินทรวิทยา(ประถม)
โรงเรียนบูรณะศึกษา
โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา
โรงเรียนพันธะวัฒนา
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
โรงเรียนสวนบัว
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา