› กลับไปหน้าแรก
› โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกปี พ.ศ.2558
› โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2558
› โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2558
› โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558
› โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558
› โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2558
› โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2558
› โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
โทร. 0 2022 9200 ถึง 2
เบอร์ต่อ 361 (คุณรัตชนก)
เบอร์ต่อ 360 (คุณมาริลีน)
แฟกซ์ 0 2022 9208

นักเรียนแบ่งปันให้กับเพื่อนยากไร้ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในโครงการ The Heart of Giving ปีที่ 7

 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving
 • the heart of giving

เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว ที่โครงการ ‘The Heart of Giving’ ดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จัดโครงการที่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนร่วมแบ่งปันน้ำใจ ด้วยการออมเงินในกล่องออมสิน เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิต

โครงการ The Heart of Giving ไม่เพียงแต่จะฝึกให้เด็กเห็นถึงคุณค่าของการอดออม แต่ยังสอนให้เด็กเรียนรู้จักการแบ่งปัน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ 72 แห่ง เงินบริจาคที่ได้รับจากการออมของเด็กนักเรียน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือเด็กในโครงการ “อุปการะเด็ก” จำนวน 253 คน ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” จัดสรรอาหารเช้าที่เปี่ยมด้วยคุณค่าให้กับเด็กปฐมวัยจำนวน 24,104 มื้อ ใน 8 อำเภอ 7 จังหวัด ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณและขอยกย่องให้ทุกโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ The Heart of Giving ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชัย แก้วสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี

คุณพิชัยกล่าวว่า “นักเรียนควรจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมในโครงการ The Heart of Giving เพราะเป็นเกียรติที่ติดตัวเรา ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ และขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่จัดโครงการที่ดีเช่นนี้” คุณจิตราได้กล่าวเสริมว่า “ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักเรียนทุกท่าน ที่มีหัวใจแห่งการให้ ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาและมีจิตใจที่เผื่อแผ่ เงินบริจาคในครั้งนี้ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กยากไร้ ให้พวกเขาได้เรียนหนังสือและมีสุขภาพที่ดี”

ทางด้านของตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ธารินี ธรรมโวหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนแย้มสอาดกล่าวว่า “ถึงแม้โรงเรียนแย้มสอาดจะเป็นฝ่ายบริจาคเงิน แต่ก็รู้สึกเหมือนเป็นผู้รับด้วย เพราะได้สัมผัสกับความอิ่มเอิบจากการให้ อยากจะส่งเสริมให้โรงเรียนทุกแห่ง ได้เข้าร่วมในโครงการนี้เช่นเดียวกันกับแย้มสอาด สำคัญมากที่เด็กไทยต้องมีคุณธรรมในการให้และรู้จักการแบ่งปันสู่สังคมค่ะ”

นางสาวดารุณี โพนเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ได้แบ่งปันความประทับใจในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนยากไร้ว่า “ในฐานะนักเรียน เราควรรู้จักกับการแบ่งปันค่ะ การกรุณาต่อคนยากจน เป็นเรื่องที่ดี และเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ”

©2015 World Vision Foundation of Thailand. All rights reserved.