close

This option is currently not available

Close close
เยาวชนเดินขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรง

การยุติความรุนแรงต่อเด็ก

เราจะสู้ต่อไป จนกว่าเด็กทุกคนจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง

 เด็กทุกคนต้องปลอดภัย

เด็ก 1.7 พันล้านคนซึ่งนับเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย จากข้อมูลจากการรับแจ้งเหตุสายด่วน 1300 พบว่า ตั้งแต่ ต.ค. 2561 ถึง ก.ย. 2562 มีจำนวนเด็กและเยาวชนถูกกระทำความรุนแรงเฉลี่ยวันละ 5 คน ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 7 ในบรรดา 75 ประเทศที่มีความเชื่อว่าการลงโทษด้วยการทําร้ายร่างกายเป็นสิ่งจําเป็นในการอบรมสั่งสอนเด็ก และพบว่าเด็กอายุระหว่าง 3-4 ปี เป็นช่วงอายุที่ถูกทําโทษด้วยวิธีที่รุนแรงมากที่สุด แนวทางของเราในการยุติความรุนแรงต่อเด็กคือการช่วยปกป้องเด็กๆ ในวันนี้ และเสริมพลังให้พวกเขาในวันพรุ่งนี้

ด้วยการมองเห็นปัญหาและสาเหตุของความรุนแรงในพื้นที่ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนในการปกป้องคุ้มครองเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและชุมชน องค์กรความเชื่อทางศาสนา และขยายไปสู่ห้องเรียน แกนนำเยาวชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้รักษากฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และภาครัฐทั้งส่วนกลางและระดับท้องถิ่น

การสนับสนุนจากท่านช่วยเราได้ เราทำงานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารซึ่งเข้าถึงยากและเปราะบางสูงสุด เราทำงานร่วมกับชุมชนและภาครัฐในทุกระดับเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างเครือข่ายความปลอดภัยเพื่อดูแล และปกป้องคุ้มครองเด็ก พร้อมกับช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวให้ได้รับความช่วยเหลือและเยียวยา

ความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

เราปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยได้อย่างไร

 

มูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว การลงโทษเด็กด้วยการทำร้ายร่างกายและใช้ความรุนแรง การปล่อยปละละเลยทอดทิ้งเด็ก การกลั่นแกล้ง รวมถึงความรุนแรงในโลกออนไลน์ พร้อมทั้งรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฏหมายเพื่อสิทธิ์และเสียงของเด็ก ซึ่งรวมถึงเด็กกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติด้วย

poster

ปี 2019 มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิเด็กและการยุติความรุนแรงต่อเด็กให้เยาวชน 7,939 คนทั่วประเทศ

ปกป้องเด็กๆ ในวันนี้ เสริมพลังให้พวกเขาในวันพรุ่งนี้

ด้วยการสนับสนุนจากท่านผ่านการอุปการะเด็กและการบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ท่านช่วยเราสร้างอนาคตที่ปราศจากความรุนแรงต่อเด็ก

สนับสนุนเด็กๆ เช่น น้องจอห์น ให้ได้รับการศึกษา เพื่อพวกเขาได้รับความรู้และการปกป้องคุ้มครอง

เราปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างไร

เราเชื่อว่าโลกที่ปราศจากความรุนแรงต่อเด็กเป็นไปได้

ด้วยการสนับสนุนจากท่าน เราสามารถช่วยปกป้องทั้งเด็กหญิงและเด็กชายให้ปลอดภัยจากความรุนแรง มาร่วมกันเสริมกำลังให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รณรงค์ และเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อปกป้องพวกเขา รับทราบข่าวสารล่าสุดจากเรา รวมถึงวิธีอื่นๆ ที่ท่านสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กๆ ได้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา