close

This option is currently not available

Close close
เด็กผู้หญิงยกมือไหว้ ผู้หญิงมองเด็กผู้หญิงและยิ้มอย่างมีความสุข

สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งผ่านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

การดูแลและเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ทำลายอุปสรรคเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กที่มีคุณภาพ

เด็กอายุ 0-6 ปีควรได้รับการดูแลที่ดีและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ในประเทศไทย 25% ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี มีพัฒนาการล่าช้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กในครอบครัวที่ยากจนมาก เป็นชนกลุ่มน้อย และเป็นเด็กอพยพที่ไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ เนื่องจากความยากจน การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร ช่องว่างทางการศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและชายแดน รวมถึงพ่อแม่หรือผู้ดูแลมีวิธีการและทักษะการดูแลเด็กที่ไม่พร้อม เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับผลร้ายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เด็กที่ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่สำคัญในช่วงปฐมวัยมีแนวโน้มที่จะประสบกับความล้มเหลวในวัยผู้ใหญ่และบางคนอาจเสี่ยงต่อความรุนแรง การโดนละเมิด และการโดนแสวงหาประโยชน์ เราจัดการกับอุปสรรคในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยทำงานร่วมกับชุมชน อาสาสมัคร หน่วยงาน และเครือข่ายองค์กรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปกครองและครอบครัวในการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับบุตรหลาน สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต สุขอนามัย และโภชนาการ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังสนับสนุนการฝึกอบรมครู และจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายก็อยู่ในโปรแกรมการพัฒนาเด็กของเราด้วย

"เด็กดีได้ไม่ใช่เพราะโชค แต่เพราะ 'ผู้ใหญ่' ในชีวิตของพวกเขา"

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

การเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ

กว่า 47 ปีเรามุ่งเน้นที่จะให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

อุปการะเด็กวันนี้ พัฒนาชีวิตเขาให้ดีขึ้นตลอดไป

ด้วยการดูแลและการศึกษาที่เหมาะสม เด็กๆ จะเติบโตเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงชุมชน ปกป้องตนเองจากความรุนแรง และมีประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ดีมีสุข

ด้วยความช่วยเหลือของท่าน เราสามารถ

ศุภนิมิตฯ สนับสนุนเด็กให้ได้รับการศึกษาที่ดี แม้ต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุด เช่น โควิด-19
เพราะความร่วมมือจากทั้งผู้ปกครอง อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ เด็กเหล่านี้จึงยังคงได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม