close

This option is currently not available

Close close
ครอบครัว เก็บเกี่ยวข้าวโพด

เสริมสร้างพลังชุมชน ผ่านการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

อนาคตของเด็กไม่ควรดับวูบลงเพราะความยากจน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ด้อยโอกาส ยุติวงจรแห่งความยากจน


ความยากจนเป็นส่วนหนึ่งของการปิดกั้นพัฒนาการของเด็ก เราทำงานร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ไขวงจรแห่งความยากจนเพื่อให้เด็กที่เปราะบางที่สุดสามารถบรรลุศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ เรามุ่งเน้นในการกำจัดต้นเหตุของความยากจนของเด็กและครอบครัว ได้แก่ การขาดความมั่นคงด้านอาหาร ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน และการที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิต และแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เราสามารถช่วยยุติความยากจนและช่วยให้เด็กที่มีความเสี่ยงสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้

การฝึกอบรมความรู้ทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ ด้วยรูปแบบการทำงานในชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของเราประกอบกับประสบการณ์กว่า 47 ปี เราสามารถตอบสนองความจำเป็นขาดแคลนของครอบครัวเพื่อให้พวกเขาก้าวต่อไปได้

 

kid with chicken

เด็กเปราะบางกว่า 300,000 คนได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการสนับสนุนเด็กซึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สนับสนุนครอบครัว

เราช่วยครอบครัวเด็กยากไร้ด้วยการมอบความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้

ครอบครัวยากจนกว่า 50% ในประเทศไทย ดำรงชีวิตด้วยการเกษตร ท่านสามารถช่วยเขาได้

อุปการะเด็กวันนี้ เสริมพลังความเข้มแข็งให้เขาและชุมชนในวันพรุ่งนี้

เราร่วมมือกับองค์กรพันธกิจทั่วประเทศและทั่วโลกเพื่อสนับสนุนครอบครัวและชุมชนยากไร้ให้หลุดพ้นจากความยากจนและภัยพิบัติ และในปี 2019 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ช่วยเหลือประชากรยากไร้กว่า 3.6 ล้านคน ซึ่งเป็นเด็กถึง 2 ล้านคน ด้วยการจัดการกับต้นเหตุของความยากจน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา