close

This option is currently not available

Close close
เด็กและผู้ปกครองได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมถุงยังชีพมีโลโก้มูลนิธิศุภนิมิตฯ

เราตอบสนอง

เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายสูงสุด

เร่งบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็ก

ชีวิตของเด็กๆ จะได้รับผลกระทบทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม และโรคระบาด เช่นโควิด-19 เราตระหนักดีว่า เด็กๆ มีความเสี่ยงสูง และพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเรามากเพียงใด วันนี้จำนวนเหตุฉุกเฉินทวีคูณมากกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนถึง 2 เท่า การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเร่งให้ภัยธรรมชาติเกิดบ่อยครั้งและส่งผลกระทบเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น เด็กและครอบครัวเปราะบางยากไร้ต้องประสบความยากลำบากมากขึ้น และความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ยากไร้ก็ย่อมต้องเพิ่มขึ้นด้วย

ด้วยการทำงานในพื้นที่มานานกว่า 47 ปี มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงมีประสบการณ์จริงในการทำงานตอบสนองและสร้างเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้มากมายที่อาศัยในพื้นที่ซึ่งเปราะบางที่สุด โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่ไม่เคยมีใครคาดคิด ด้วยการสนับสนุนจากท่าน เมื่อเกิดภัยพิบัติ เราจึงมีความพร้อมให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็ว เราให้ความช่วยเหลือในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแน่ใจว่า เด็ก ครอบครัวและชุมชนจะสามารถฟื้นฟูชีวิตกลับมาและสามารถยืนบนลำแข้งของตนเองต่อไปได้

ภายใน 72 ชั่วโมงหลังเกิดภัยพิบัติ เราสามารถส่งความช่วยเหลือถึงพื้นที่เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัย

เด็กๆ ต้องการความช่วยเหลือจากท่าน

เด็กมากมายทั่วไทยต้องประสบความทุกข์ทรมานในเหตุการณ์ที่พวกเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุ ท่านสามารถให้การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กผ่านการตอบสนองเหตุฉุกเฉินล่าสุดของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

ปี 2020 มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุน 5,334 ครอบครัวให้สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและมอบอุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพให้ 1,695 ครอบครัว และเยาวชน 322 คน

เราตอบสนองอย่างไร

เราช่วยชุมชนให้อยู่ ฟื้นฟู และสร้างตัวใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ช่วยเด็กและครอบครัวให้อยู่รอด สร้างชีวิตใหม่หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

เราสามารถดำเนินงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเหล่านี้ได้เพราะน้ำใจจากท่าน ความช่วยเหลือเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินจากท่านทำให้เราสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และช่วยชีวิตเด็กๆ ได้มากมาย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา