close

This option is currently not available

Close close
เยาวชนชายยืนพูดในงานสัมนาตัวแทนเยาวชน

การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน

เสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่มีประสิทธิภาพ

สร้างเส้นทางสู่อนาคตที่ดี

เยาวชนในวันนี้คือผู้นำสังคมในวันหน้า แต่หลายคนต้องดิ้นรนเพื่อเติมเต็มความฝัน เยาวชนในประเทศไทยยังคงเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างจำกัด และขาดการสอนทักษะชีวิต ส่งผลให้เยาวชนอายุ 15-24 ปี มีการว่างงานเพิ่มขึ้น ในปี 2019 อัตราการว่างงานของเยาวชนอยู่ที่ 3.65% หรือ 436,000 คน เนื่องจากพวกเขาขาดทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่นการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และทักษะชีวิตที่อิงกับค่านิยม พวกเขาจึงเสี่ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยาเสพติด และอบายมุขอื่นๆ บางคนต้องเผชิญกับความรุนแรงทั้งในบ้าน และในโรงเรียน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น โดยในปี 2019 ในหนึ่งวัน จะมีเด็กเกิดใหม่ 6 คน จากเด็กผู้หญิงอายุน้อยกว่า 15 ปี ปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อเยาวชนที่จะเจริญเติบโต และประสบความสำเร็จในชีวิต

เราทำงานร่วมกับหุ้นส่วน และพันธมิตรเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับเยาวชนให้เจริญเติบโตในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เราเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นต่ออนาคตทางการงาน ความสามารถทางการเงิน และการดำรงชีวิตของเยาวชนอายุ 18-24 ปี เพื่อให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นอนาคตของตนเอง และมีส่วนร่วมในชุมชนและในสังคมได้

หุ้นส่วนหลักของเรา

  • กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)

  • กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

  • หน่วยงานด้านงานเยาวชน สถาบันด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชน (NGO)

  • หน่วยงานส่วนการปกครองท้องถิ่น รวมถึงหุ้นส่วนหลักอื่นๆ ในพื้นที่การทำงาน

  • สถาบันด้านการฝึกอบรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค

เข้าถึงการพัฒนาทักษะชีวิต

 เป็นเวลากว่า 48 ปีที่เรามุ่งเน้นที่จะให้เยาวชนมีทักษะทางวิชาชีพ ความรู้ทางเทคนิค และการเป็นผู้ประกอบการ

อุปการะเด็กวันนี้ พัฒนาชีวิตเขาให้ดีขึ้นตลอดไป 

 ด้วยการดูแลและการศึกษาที่เหมาะสม เด็กๆ จะเติบโตเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงชุมชน ปกป้องตนเองจากความรุนแรง และมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา