close

This option is currently not available

Close close
เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากมอบถุงช่วยเหลือครอบครัวและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ผู้หญิงที่รับกระเป๋ายิ้มขณะที่ลูกของเธอเกาะกระเป๋า

เราทำงานอย่างไร

สนับสนุนชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและร่วมพันธกิจเพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง

เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุพันธกิจของเรา

เป็นเวลากว่า 48 ปีที่เราทำงานร่วมกับชุมชน ผู้อุปการะ ผู้บริจาค หุ้นส่วนร่วมพันธกิจ และภาครัฐ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้ที่สุด เราร่วมกันแก้ไขความยากจนที่รากเหง้าของปัญหา เราทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้มั่นใจว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะยั่งยืนถาวรและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้เราถอนตัวออกจากพื้นที่ไปแล้ว

ด้วยความเชื่อแบบคริสเตียนของเราและด้วยแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตเมตตาเช่นท่าน เรามุ่งมั่นอุทิศทำงานในพื้นที่แม้ที่อันตรายที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางยากไร้ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือเพศ งานของศุภนิมิตฯ ได้มอบอนาคตที่ดีกว่าให้เด็กเปราะบางยากไร้กว่า 10 ล้านคนทั่วไทย มาร่วมไปกับเราเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ได้มากขึ้น

เราไม่สามารถทำงานของเราได้หากปราศจากน้ำใจจากท่าน

เราทำงานอย่างไร

น้ำใจจากท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ยากไร้ ด้วยประสบการณ์กว่า 48 ปีของศุภนิมิตฯ เราได้พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อท่านจะมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคของท่านนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ทำไมเราจึงแตกต่าง

สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในงานของศุภนิมิตฯ คือในทุกพื้นที่ที่พวกเขาเข้าไปจะมีแผนการถอนตัวโครงการด้วยเสมอ ศุภนิมิตฯ ไม่ต้องการให้ชุมชนพึ่งพาโครงการตลอดไป

ฮิวจ์ แจ็คแมน

นักแสดงผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์

หลักการในการทำงานของเรา

ท่านจะได้รับทราบว่าเงินบริจาคของท่านนำไปดำเนินงานอะไรและท่านได้สร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็กๆ อย่างไร เราจึงแสดงความโปร่งใสให้ท่านเห็นถึงวิธีการทำงานของเรา แรงที่ขับเคลื่อนการทำงานของเรา และเหตุใดเราจึงทำงานในรูปแบบของเรา

การสนับสนุนจากท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ยากไร้

ด้วยน้ำใจจากท่าน เราได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้เปราะบางและชุมชนยากไร้ให้หลุดพ้นจากความยากจนภัยพิบัติและการถูกแสวงหาผลประโยชน์ ด้วยการสนับสนุนจากท่านผู้อุปการะและผู้บริจาคทั่วประเทศ

ในปี 2019 เด็กและเยาวชน 208, 844 คนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงวัยรุ่น พ่อแม่และสมาชิกในชุมชน 20,542 คนได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของเรา

ด้วยความช่วยเหลือจากท่าน เราจะสามารถดำเนินงานให้เกิดผลมากกว่านี้ ปกป้องคุ้มครองเด็กในวันนี้ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้พวกเขาในวันหน้า

ความเชื่อเสริมสร้างงานของเราอย่างไร

ความเชื่อของเราไม่เพียงช่วยขับเคลื่อนให้เราเดินหน้าทำงานต่อไป แต่ยังเสริมสร้างงานของเราด้วย นอกจากร่วมพันธกิจกับองค์กรทั่วไป เรายังทำงานร่วมกับองค์กรความเชื่อซึ่งเป็นศูนย์รวมน้ำใจชุมชนเพื่อสร้างความไว้วางใจในพันธกิจที่เราดำเนิน และเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้ยินเสียงทุกคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ผู้นำศาสนามักเป็นผู้ที่เข้าใจความจำเป็นขาดแคลนของผู้ที่เปราะบางยากไร้ที่สุดในชุมชนนั้นๆ ผู้นำศาสนาสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของชุมชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเห็น และกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนตอบสนองความจำเป็นขาดแคลนภายในท้องถิ่น

ด้วยหลักคุณธรรมที่เรายึดถือร่วมกัน เรามองหาวิธีร่วมพันธกิจกับผู้นำของทุกศาสนาเพื่อร่วมกันแก้ไขค่านิยมและประเพณีดั้งเดิมที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางเด็กทำให้ไม่สามารถมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ อนามัยแม่และเด็ก ความเท่าเทียมกันทางเพศ และการปกป้องคุ้มครองเด็ก เราทำงานร่วมกับผู้นำศาสนาเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติ เช่น สถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น

เราใช้ศรัทธาของเราเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ต้องขับเคลื่อนงานพัฒนา ลงไปสู่ชุมชนด้วยศรัทธา และการสร้างความหวังให้เกิดขึ้นสำหรับเด็กครอบครัวและชุมชน

เราร่วมพันธกิจกับใคร

พันธกิจของเราขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงร่วมพันธกิจกับบุคคลและองค์กรที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่างานของเราจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของเด็กและครอบครัวที่เราทำงานรับใช้ เราทำงานร่วมกับคริสตจักรต่างๆ (ระบุคริสตจักรร่วมพันธกิจ) เราเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันต่างๆ เช่น (ระบุโครงการ หน่วยงานที่ร่วมพันธกิจในไทย)

พบกับผู้ร่วมพันธกิจของเรา เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันเพื่อมอบความหวังและชีวิตที่ดีขึ้น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

การสนับสนุนจากท่านทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง

การสนับสนุนจากท่านทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง

การสนับสนุนจากท่านในรูปแบบต่างๆ ทั้งหมดที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจบริจาคผ่านเราจะนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อชีวิตและอนาคตที่ดีขึ้นของเด็กๆ เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการให้ต่ำที่สุดเพื่อสามารถนำเงินบริจาคไปดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก ครอบครัว และชุมชน

ในปี 2019 ศุภนิมิตฯ ทั่วโลกสามารถใช้เงิน 85% จากการระดมทุนเพื่อการดำเนินงาน โดยใช้เงิน 10% เพื่องานระดมทุน และ 5% ในงานการบริหารจัดการ