close

This option is currently not available

Close close
เปลี่ยนรูป

พื้นที่ทำงานของเรา

เราทำงานทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้แม้ในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุด

เราไปในที่ที่จำเป็นขาดแคลนที่สุด

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าตัวเลขสถิติความยากจนของประเทศไทยได้ลดลงอย่างมากและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้เปราะบางยากไร้ยังอยู่มีอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุดสำหรับเด็กๆ ในการดำรงชีวิต และไม่ใช่ทุกองค์กรที่สามารถเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ แต่ศุภนิมิตฯ เรามีความมุ่งมั่น และ สามารถทำได้

เพราะน้ำใจจากผู้มีจิตเมตตาเช่นท่าน เราจึงสามารถดำเนินงานในพื้นที่ที่เปราะบางและห่างไกลที่สุด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เปราะบางและด้อยโอกาสรวมถึงชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ ให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและสัมผัสชีวิตที่ครบบริบูรณ์ และเราจะไม่หยุดจนกว่าเด็กทุกคนจะไปถึงฝัน

พื้นที่การเกษตรชนบท

ทุก 60 วินาที ครอบครัวได้มีน้ำใช้ เด็กผู้หิวโหยได้มีอาหารรับประทาน ครอบครัวจะได้มีอาชีพเพื่อเอาชนะความยากจน

เราทำงานในทุกภูมิภาคทั่วไทย

เรียนรู้เกี่ยวกับงานของเราในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ และช่วยชุมชนแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆ อย่างครบบริบูรณ์ได้เช่นกัน

เพราะการสนับสนุนจากผู้มีใจเมตตาอย่างท่าน เราจึงสามารถสนับสนุนเด็กและครอบครัวทั่วไทยให้หลุดพ้นจากความยากจน ภัยพิบัติ และการถูกแสวงหาผลประโยชน์

พื้นที่ทำงานของเรา

เราช่วยเหลือชุมชนอย่างไร

เราดูแลเด็กทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเด็กที่เปราะบางยากไร้ที่สุด รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุด และส่วนใหญ่มักยากจนและเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์และละเมิดสิทธิ์

นอกจากนี้ เรายังเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและนำให้ชุมชนสามารถกำหนดเป้าหมายของตนเอง ประกอบกับเตรียมความพร้อมให้ชุมชนสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากเราได้ออกจากพื้นที่ไปแล้ว

ด้วยน้ำใจจากท่าน เด็กกว่า 10 ล้านคนได้รับประโยชน์จากการทำงานของศุภนิมิตฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่สาเหตุ

ท่านเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ยากไร้ได้

เราสามารถร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กที่เปราะบางยากไร้ที่สุด ร่วมอุปการะเด็กวันนี้เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

เด็กมากมายกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงขณะนี้

แม้บางพื้นที่อาจยากลำบากเกินไปสำหรับการดำเนินโครงการอุปการะเด็ก แต่เด็กๆ ในสถานที่เหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างเร่งด่วน - เราจึงต้องไปในที่ที่เด็กเปราะบางยากไร้ต้องการมากที่สุด โปรดร่วมกับเราในการช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ โดยการบริจาคเป็นประจำ - เริ่มต้นเพียง 700 บาท / เดือน

เราสัญญาว่าจะมอบความช่วยเหลือของท่านไปยังผู้ที่ต้องการมากที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา