นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

×

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ www.worldvision.or.th และ application ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Personal Information) ที่รายละเอียด ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ โครงการต่างๆ และช่องทางการช่วยเหลือมูลนิธิฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่มูลนิธิฯ มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อสังคม online ต่างๆ ของมูลนิธิฯ เช่น Facebook, LINE, Instagram, Youtube ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมครอบคลุมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชม การดูหน้าเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการเครือข่ายและการเข้าเยี่ยมชมทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์หรือโทรสาร อีเมลล์ รหัสประจำตัว facebook, LINE ID หรือ application อื่นๆ รวมถึงลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้บริจาคของท่านต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามที่ได้ระบุไว้ และได้รับการอนุญาตตามกฏหมายเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเงินบริจาคตามที่ท่านให้การอนุญาตและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่าน มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ เว็บไซต์ facebook, LINE, Instagram, Youtube หรือ application บนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของมูลนิธิฯ เช่น การทำธุรกรรมแบบ online การสมัครรับจดหมายข่าว การร้องขอข้อมูลการบริจาค และแบบฟอร์มการบริจาค หรือแบบฟอร์มการให้ข้อมูลต่างๆ เมื่อท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ทั้งนี้รวมถึงเมื่อผู้บริจาคได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์มายังมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะเก็บเนื้อหา ที่อยู่ และการโต้ตอบในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ของผู้บริจาคไว้เป็นความลับเช่นกัน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการข้อมูลรายงาน ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน หรือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของมูลนิธิฯ เท่านั้น โดยมูลนิธิฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ มูลนิธิฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปแสวงหาประโยชน์อื่นหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่ มูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งใบเสร็จ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กระบวนการวิจัย และการวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ มูลนิธิฯ เป็นต้น มูลนิธิฯ จะได้กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการรับทราบและยอมรับการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการตามที่มูลนิธิฯ ได้มีการระบุไว้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ใดๆ จากมูลนิธิฯ และสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกสิทธิ์การอนุญาตเก็บข้อมูล โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียด แสดงความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ มูลนิธิฯ ได้ทราบ ผ่านช่องทางบนเว็บไซด์ของมูลนิธิฯ ซึ่งอยู่ในส่วนของข้อมูลสมาชิก

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มูลนิธิฯ ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต โดยมูลนิธิฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวม เช่น การใช้มาตรการเรื่องความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผล และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง โดยจำกัดสิทธิบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีมูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อส่งข้อมูลการบริจาคให้แก่ธนาคารในการอนุญาตให้ตัดบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารเพื่อทำการหักเงินบริจาค รวมทั้งการจัดส่งเอกสารที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น มูลนิธิฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการจัดทำข้อตกลงตามนโยบายความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายที่มูลนิธิฯ ได้ถือปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และจะไม่มีการนำไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการให้สิทธิ์ที่ได้มีการอนุญาตไว้ โปรดติดต่อมูลนิธิฯ ที่โทร. 02-022-9200 ถึง 2 หรือ Line:@worldvision-thai หรือ privacy@worldvision.or.th

ข่าวสารและกิจกรรม

ประจำปี 2564   |   ประจำปี 2563


เดือนธันวาคม 2564


มูลนิธิไอวีแอลและมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมมือสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ด้วยความตระหนักว่า “น้ำ” เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนและชุมชน มูลนิธิไอวีแอลร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในการจัดทำโครงการ “น้ำดื่ม ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน 2564


เตรียมเยาวชนให้เป็นผู้นำในอนาคต

"ต้นทุนชีวิตไม่ดีไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้าจะมีเหมือนคนอื่นไม่ได้ ชีวิตมันไม่ง่ายสำหรับทุกเรื่อง ทุกความฝันของเราสามารถที่จะเป็นจริงได้ เพียงแค่เรากล้าที่จะไล่ตาม" ...

>อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนสำหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปีกับการลดความรุนแรงต่อเด็กในสถานการณ์โควิด

ในขณะที่หลายประเทศกำลังใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 แต่อีกด้านหนึ่งมาตรการต่างๆ ...

>อ่านเพิ่มเติม

ความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางโควิด-19

"หนูขอบคุณพี่ๆ และผู้อุปการะมากค่ะ ที่ได้สนับสนุนแปลงปลูกผัก และก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าให้กับทางโรงเรียน ทำให้พวกหนูได้รับประทานอาหารที่หลากหลายมากขึ้น" น้องสิริกาญจน์ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ...

>อ่านเพิ่มเติม

ความสุขจากของเป็นผู้ถูกเลือก

บางครั้งความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็มาในรุปแบบของการถูกเลือก คุณอารีย์ จันทรา เป็นหนึ่งในผู้อุปการะจากโครงการ Chosen ที่จัดขึ้นใน อ.ตับเต่า จ. เชียงราย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยโครงการ Chosen ...

>อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เร่งตรวจเชิงรุกแคมป์คนงานเพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังคงมุ่งมั่นทำงานตามแผนตอบสนอง COVID-19 อย่างไม่ลดละ หนึ่งในแผนการตอบสนองของมูลนิธิฯ คือการเร่งให้ความช่วยเหลือ ...

>อ่านเพิ่มเติม

เปิดเผยความจริง ครั้งที่ 2 ช่วงชีวิตวัยเยาว์ที่หายไป

รายงาน Asia Unmasked ฉบับแรกซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2020 ย้ำให้เห็นถึงความจริงอันโหดร้ายจากวิกฤติโรคระบาดทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กเปราะบางยากไร้ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย ...

>อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในงาน “All for Education ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดงานแถลงข่าวภายใต้ชื่องาน “All for Education ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการ ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม 2564


มูลนิธิศุภนิมิตฯ ผสานความร่วมมือ WHO และ สปคม. จัดอบรมโควิด-19 ในกลุ่มจิตอาสา อสต.

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 2 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ...

>อ่านเพิ่มเติม

สร้างโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส

คุณภาณุเมศ (เมศ) ผู้เชี่ยวชาญข่าวส่วนภูมิภาค เจ้าของรางวัลข่าวและสารคดีวิทยุยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. 2548 เคยเป็นเด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ...

>อ่านเพิ่มเติม

น้องมารีย้ะ : อาหารเพียงพอ ต่อยอดสู่สุขภาพที่แข็งแรงและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

เด็กหญิงกัญญาภัทร หรือ น้องมารีย้ะ อายุ 12 ปี อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ ท้ายเหมือง โรงเรียนของเธอเป็น ...

>อ่านเพิ่มเติม


ศุภนิมิตฯ ผสานความร่วมมือกับไทยน้ำทิพย์ พร้อมมูลนิธิ SOS ส่งมอบความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ...

>อ่านเพิ่มเติม

ยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้คอยให้คำปรึกษา พ่อแม่คนที่สองในวันครูโลก

ในสถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ เด็กๆ มากมายต้องเผชิญกับวิกฤตทางการศึกษา บางคนพ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องตกงาน บางคนอาจไม่ได้เรียนต่อ บางคนท้อกับ ...

>อ่านเพิ่มเติม

สายธารน้ำใจสู่น้องหมอกและครอบครัว

หมอก คือ เด็กหญิงวัย 13 ปี เธออาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่ไม่มีสัญชาติไทย มีน้องชาย 1 คน ครอบครัวของเธอได้ย้ายเข้ามาอาศัยในพื้นที่บริเวณชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย กระท่อมไม้ ...

>อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทองแสนขัน ส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กในโรงเรียน

เมื่อท้องหิว..สมาธิย่อมไม่มีร่างกายก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งหลายคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์คงจะนึกภาพไม่ออก แต่เด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากนั้นเข้าใจ ...

>อ่านเพิ่มเติม

บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ น้องสุปราณี

น้องสุปราณี อายุ 11 ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นเด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ แม่ฮ่องสอน เธอเป็นลูกคนที่ 3 ของครอบครัว ด้วยฐานะของครอบครัว ...

>อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินการยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ผ่านเครือข่ายการทำงานของแกนนำเยาวชน มูลนิธิศุภนิมิตฯ

"นางสาวพิมพ์ผกา หรือ น้องพิมพ์ อายุ 18 ปี อดีตเด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พิมพ์เป็นหนึ่งในแกนนำเยาวชนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน 2564


โครงการอุปการะเด็กช่วยให้น้องขิงไม่ต้องออกจากโรงเรียนได้อย่างไร

"ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนก็คงไม่ได้เรียนต่อแล้วล่ะ ไม่มีทุนส่งหลานเรียน แค่ตอนนี้ก็ลำบากมากแล้ว กว่าจะหาได้กินแต่ละวันๆ  ก็คงให้เขาทำงานส่งตัวเองเรียนเอาแล้วล่ะ" ตาของน้องขิงกล่าว ...

>อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ : ปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียน

ด.ญ.ศดานันท์ หรือ น้องกุ้งเต้น อายุ 12 ปี รู้สึกดีใจมากที่โรงเรียนของเธอเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการฯ แก่งกระจาน โรงเรียนที่น้องกุ้งเต้น ...

>อ่านเพิ่มเติม

เสริมอาชีพ เติมภาพฝันน้องแป้ง

ด้วยชะตาชีวิตที่ต้นทุนไม่เท่าคนอื่น การจะมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก ด้วยบ้านกับโรงเรียนมีระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร การกลับบ้านครั้งหนึ่งต้องเดินเท้าลัดเลาะตามหัวไร่ปลายนา ...

>อ่านเพิ่มเติม

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์บริจาคเงินช่วยเหลือช่วยเหลือเด็กยากไร้เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของบริษัท

บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด นำโดยคุณประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ บรรณาธิการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท บริจาคเงินจำนวน 231,106.43 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี ...

>อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย บริจาคเงินช่วยเหลือชุมชนและบุคคลการทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย นำโดยคุณธงชัย ศิริธร กรรมการมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณนันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ โคคา-โคล่า ประเทศไทย และคุณดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธาน ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม 2564


จากเด็กที่เคยได้รับการช่วยเหลือ สู่ "คนทำงาน" ผู้เผื่อแผ่แก่เด็กยากไร้ในวิกฤตโควิด

คุณรจนาวรรณ จาริยะ อายุ 25 ปี เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวปลอดภัยจากโควิด-19 เธอได้ร่วมมอบ ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน 2564


ไมลอทท์ แลบบอลาทอรีส์ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ช่วยเหลือโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ไมลอทท์ แลบบอลาทอรีส์ จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรา Ustar และ In2IT จำนวน 43,200 ชิ้นให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ...

>อ่านเพิ่มเติม

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยและประเทศอินเดีย

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยคุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย คุณรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ...

>อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มอบเงินบริจาคสนับสนุน “โครงการอุปการะเด็ก” ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นปีที่ 13

คณะครูอาจารย์ ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยร่วมมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ...

>อ่านเพิ่มเติม

เมื่อต้องไปโรงเรียนในสถานการณ์โควิด

เย้เย้...เสียงความดีใจของเด็กๆ นักเรียนดังขึ้นเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดเทอมอีกครั้ง แต่การเปิดเรียนในครั้งนี้มีสิ่งที่เด็กๆ ต้องปรับตัวกันอีกมาก เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ...

>อ่านเพิ่มเติม

“ดนตรี ความหวัง และศรัทธา แม่สะเรียง

ห้วยกองแป - ชุมชนเล็กๆ ของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ) ด้วยระยะทาง 55 กิโลเมตร กับเวลาในการเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง ลัดเลาะป่า เขา ข้ามน้ำและลำห้วย เราก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆ ชายแดนไทย ...

>อ่านเพิ่มเติม

“เรื่องเล่าจากเล้าไก่” น้องสงกรานต์ โครงการฯ เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

“เพราะโควิด-19 ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป รายได้จากการรับจ้างของครอบครัวก็ลดน้อยถอยลงด้วยงานจ้างมีน้อยลง จนกระทั่งช่วงการกลับมาระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุด ยิ่งซ้ำเติมความลำบาก ...

>อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี : อมก๋อย

ปัจจุบันปัญหาของเยาวชนในสังคมไทยรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม 2564


“ ไทยเพาเวอร์ ฟามาซี (2017) ” มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ “ทาตองกร้า” ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

บริษัท ไทยเพาเวอร์ ฟามาซี (2017) จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรา ทาตองกร้า จำนวน 5,000 หลอด มูลค่า 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ...

>อ่านเพิ่มเติม

ความมั่งคงทางอาหาร ความมั่นคงในชีวิต รูปแบบโครงการเพื่อการดำรงชีวิตเด็กและครอบครัว

โควิด-19 ระลอกใหม่นั้นรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาหลายเท่าตัวและไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ เศรษฐกิจ สุขภาพและสังคม ถูกท้าทายอย่างรุนแรงและแน่นอนว่ามันอาจกระทบ ...

>อ่านเพิ่มเติม

ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงในชีวิต: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสารพิษ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่และไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ได้ส่งผลกระทบต่อคนทุกคนบนโลก ซึ่งเป็นความยากลำบากอย่างเหลือล้น ทั้งผลกระทบด้านรายได้ การจ้างงาน ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน 2564


HSBC จับมือ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด “การประชุมสร้างความมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน” เพื่อเปิดการดำเนินโครงการ...

ด้วยผลกระทบรอบนี้รุนแรงกว่าที่ผ่านมา สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตเป็นความลำบากอย่างเหลือล้น จากผลกระทบ ...

>อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ“คู่มือสันทนาการทักษะชีวิตเยาวชน” โครงการพัฒนาชีวิตเยาวชน (Youth Development – Youth+)

ต้นกล้าหนึ่งต้นกว่าจะโตมาเป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและแผ่ร่มเงาได้นั้นจำเป็นต้องใช้เวลา การดูแลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แต่สำหรับเด็กและเยาวชนแล้ว ...

>อ่านเพิ่มเติม

อีกหนึ่งความภูมิใจ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

นับเป็นภาพสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของการดำเนินงานด้านการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตฯ วันนี้ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย...

>อ่านเพิ่มเติม

24 Hour Famine ผู้กล้า อด ลด ละเลิก

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านกิจกรรม 24 Hour Famine...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม 2564


ผนึกกำลังความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้ประสานงานพันธกิจภาคสนาม ภาคเหนือ-กลาง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ตัวแทนรับมอบจากผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย) ร่วมลงนาม...

>อ่านเพิ่มเติม

เรื่องเล่นที่ไม่ใช่เล่นๆ เวทีเสวนาโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดภัย: พื้นที่เล่น 3 วัย

“การเลี้ยงเด็กให้ดี คือ การเลี้ยงเด็กให้มีความสุข” แนวคิดการเลี้ยงเด็กที่เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ มาจากความสุขในวัยเด็ก ...

>อ่านเพิ่มเติม

ก่อความรัก สร้างความหวัง บ้านแห่งกำลังใจ: น้องเดือน

บ้านหลังเดิมทรุดโทรม ไม้ไผ่ที่นำมาทำเป็นฝาบ้านก็ผุพัง ห้องส้วมที่มีก็ชำรุดใช้การไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนบ้าน ประตูบ้านแตกหักไม่ปลอดภัยและบังสายตาคนภายนอกที่ผ่านไปมา เงินจะนำมาซ่อมแซมก็ยังไม่มี ...

>อ่านเพิ่มเติม

เติมรอยยิ้ม ให้น้องอิ่มท้องอย่างยั่งยืน “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน”

สำหรับคนใช้ชีวิตในเมืองแล้วเราอาจนึกภาพไม่ออก ว่าปัญหาการขาดแคลนอาหารของเด็กยากไร้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญนั้นหนักหนาสาหัสเเค่ไหน ส่วนใหญ่สำหรับ ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์ 2564


ตัวแทนเยาวชนจาก COMMIT National Thailand Youth Forum นําเสนอความคิดเห็นเพื่อยุติปัญหาการค้ามนุษย์บนเวทีการประชุมระดับนานาชาติ

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 14 (Senior Officials Meeting: SOM) ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่าง ...

>อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” เขตบางขุนเทียน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” บางขุนเทียน เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อขจัด โควิด-19 ในเขตที่พักอาศัยรวมถึงหอพักภายในซอยบางขุนเทียน 14 ...

>อ่านเพิ่มเติม

แผนการฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดรุนแรงของโรคโควิด-19 นับเป็นการอุบัติขึ้นของ โควิด-19 ระลอกแรกในประเทศไทย สร้างความทุกข์ยากลำบากและผลกระทบเป็นวงกว้าง ...

>อ่านเพิ่มเติม

“ทักษะชีวิตวิถีใหม่ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล”

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ...

>อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันเสริมทักษะชีวิต ป้องกันการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ในวันที่ข่าวเด็กถูกทำร้ายได้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในสังคมและการตีลูกเมื่อลูกกระทำผิด การใช้ไม้เรียวเพื่อสั่งสอน ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม 2564


“โตขึ้นผมอยากเป็นเกษตรกรครับ” น้องกอล์ฟ กับความฝันเพื่อคนในครอบครัว

เด็กคนอื่นๆ คงอยากเป็นหมอ พยาบาล ตำรวจ ทหาร ครู นักบิน แต่เด็กบางคนก็มองไปที่ปากท้องของครอบครัวของคนในบ้าน อยากเห็นคนที่บ้านได้มีอาหารทานทุกมื้อ นี่คือคำตอบของ ‘น้องกอล์ฟ’ เด็กในการ ...

>อ่านเพิ่มเติม

“ในวิกฤติต้องพยายามมองหาโอกาส” น้องรวินันท์

ในวิกฤติโควิด-19 เราคงจะนั่งทุกข์ใจอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป จึงต้องมองไปข้างหน้าและช่วยกันคิดว่า จะทำอย่างไรที่เราจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เป็นคำถามที่ทุกคนต้องหา ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘มูลนิธิศุภนิมิตฯ - เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ’ ร่วมส่งด่วนผ้าห่มเพิ่มไออุ่นให้น้องต้านภัยหนาว

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย Mr. Jeffrey Lee Brunt ที่ปรึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กร เป็นตัวแทนส่งมอบผ้าห่ม จำนวน 2,500 ผืน (316 กล่อง) ให้แก่ คุณปองพัน บุรีภักดี ผู้บริหารสูงสุด ...

>อ่านเพิ่มเติม

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน “ซีเอ็ด” มอบหนังสือให้เด็กยากไร้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ มอบหนังสือจำนวน 825 เล่ม ภายใต้โครงการ “ซีเอ็ดมอบหนังสือเพื่อมูลนิธิเกี่ยวกับเด็ก” ส่งต่อหนังสือ ...

>อ่านเพิ่มเติม